«Det er trist at en så viktig sak blir en kamp for å bevare en gressbane og en løpebane som brukes av svært få»

Torgeir Anda mener at vi ikke la den beste tomta i sentrum være idrettsanlegg når området blir så lite brukt som i dag.  Foto: Jon Håkon Slungård

Debatt

Plasseringen av den nye ungdomsskolen på Vikhammer dreier seg først og fremst om hvordan Vikhammer sentrum skal bli i framtida. Dette valget har konsekvenser for generasjoner framover.



Det er trist at en så viktig sak blir en kamp for å bevare en gressbane som er stengt åtte måneder i året, og en løpebane som brukes av svært få.

Høyrøstede stemmer forsøker å gjøre dette til et spørsmål om hensynet til friidretten på Vikhammer. Det bør dreie seg om hvordan vi utformer et nytt levende sentrum for framtida.

Vil bli mer brukt

Venstre er selvfølgelig for at idretten skal få erstattet og forbedret det arealet idretten skal ha. Nettopp derfor er det viktig at arealet ikke blir vurdert ut fra det som har vært, men hva som er etterspurt i dag. Rådmannens forslag kan sikkert bli bedre, men det må ikke herske tvil om at et aktivitetsområde, inkludert en mindre løpebane, vil bli mye mer brukt enn dagens anlegg. Det er et klart bedre tilbud for idrettsmiljøet som helhet enn det som er i dag.


 

Det er ingen hemmelighet at friidrettsmiljøet på Vikhammer sliter med rekrutteringen, det samme gjør miljøet i Hommelvik. Jeg har selv trent en del ganger med min datter (racerunning) på løpebanen. Vi er få som bruker banen samtidig.

Jeg tror alle ser som meg at dette store arealet er lite brukt. Malvik kommune har valgt å bygge et fullverdig anlegg for friidrett i Hommelvik. På Ranheim er det en hall for friidrett som kan brukes hele vinteren. Begge tilbudene er et kvarter unna Vikhammer. Det er få steder det er så kort vei til flotte anlegg.


 

Friidretten er et område der det bør være samarbeid innad i kommunen, og muligheten til rekruttering er mye større med et anlegg med variert tilbud.

I dag er det fotball, håndball og turn som engasjerer ungdommen. Disse stemmene har vi ikke hørt i debatten. Det er ingen tvil om at fotball vil få bedre arealer som kan brukes hele året som erstatning for den lite brukte gressbanen. Håndball og turn er i sterk vekst og trenger nye arealer innenfor det området som kommunen disponerer – for eksempel der dagens ungdomsskole er.


 

Ønsker et levende sentrum

La det være helt klart at Venstre ønsker å legge skolen ned til Malvikveien – som etter hvert skal bli en miljøgate. Det er viktig for å få et levende sentrum med ulike former for tilbud og aktivitet. Ungdomsskolen blir selve hjertet i dette med pulserende liv og aktivitet hele dagen, virkedager og helg. En skole med ungdomshus, kulturskole, amfi og forhåpentligvis en moderne kulturarena – nær kollektivtilbudet, butikker og andre tilbud som vil komme.

Hvis ikke skolen blir bygget på den mest attraktive tomta på Vikhammer vil det etter hvert føre til press i framtida for å bruke dette arealet. Venstre vil bruke det mest attraktive til et moderne skolebygg og samlingssted for alle på Vikhammer og Saksvik.


 

Kommunens plan viser at arealet der grusbanen ligger kan utvides med 5,5 mål. I tillegg kommer arealet med klubbhus og parkering på 2,4 mål. Grusbanen, som nå er en parkeringsplass, er i dag 6,7 mål. Til sammenligning er kunstgrasbanen knappe 7 mål. Med en ny moderne bane som kan brukes hele året styrkes tilbudet betydelig. Jeg er overbevist at «fotballen» i idrettslaget ønsker en slik løsning.

I dag er Malvikhallen full hele dagen. Når kommunen skal kompensere areal er det mer naturlig at idretten etterspør en basishall – gjerne i løpet av neste planperiode. Det er her det er størst knapphet på areal, størst engasjement og flest aktive.

Det er naturlig at rådmannen, på faglig grunnlag, anbefaler å plassere den nye Vikhammer ungdomsskole på banen ned mot veien. Etter å ha vurdert flere alternativ endte rådmannens fagfolk på at ny ungdomsskole, med kulturdel, bør plasseres midt på friidrettsbanen.

Må lytte til ungdommen

Jeg frykter at dette blir motarbeidet av krefter som er mer opptatt av det som har vært, enn det som skal bli. Jeg tror ikke disse kreftene har støtte hverken i de store idrettene eller blant ungdommen. Politikerne må se helheten å ta et valg tilpasset den fremtiden vi nå skal skape på Vikhammer gjennom sentrumsplanen, og som tar hensyn til den fritidsaktivitet som ungdommen er mest opptatt av. Det er verd å merke seg at elevene på ungdomsskolen går for å legge skolen der rådmannen har foreslått, og det bør tillegges større vekt enn museumsvokterne.

For å sitere fra rådmannens innstilling gjengitt i Bladet: «Dette alternativet er også fremhevet som det beste alternativet med tanke på arkitektur, funksjonalitet og framtidig utvidelse. Dette alternativet er også trukket fram som det beste for å oppfylle miljøkrav, miljømål og miljøambisjoner fastsatt i konkurransegrunnlaget. Selv om dette alternativet er nevnt med flest utfordringer i forhold til teknisk infrastruktur vurderes det likevel å gi best samlet avkastning på investeringen, også sett i forhold til framtidig utvikling av Vikhammer sentrum.»

Det er dette denne saken dreier seg om – og bør dreie seg om. Hvilken plassering skolen får vil være helt avgjørende for hvordan sentrum på Vikhammer utvikles de neste tiårene.

Torgeir Anda