«Mange er bekymret for støy. Det er vi også»

Nye Veier AS skal bygge ny E6 gjennom Malvik og Stjørdal.  

Debatt

Jeg viser til Øyvind Haagenstads innlegg «Lokalpolitikernes oppgave er å gjøre lokalsamfunnet best mulig for sine innbyggere» i Bladet 18. november.


 

Vi i i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Hommelvik. Særlig i forbindelse med valg av dagsone isteden for tunnel, noe som bringer veien nærmere sentrum.

Menneskelige hensyn veier tungt for oss i Nye Veier når vi planlegger veiutbygging, især hensynet til liv og helse. Oppdraget er definert i Stortingsmelding nr. 25: «Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier». Det betyr kort sagt at vi skal bygge mer trafikksikker vei for pengene. Målet er å nå Stortingets nullvisjon: Null drepte og null hardt skadde i vegtrafikken.

Saken fortsetter under bildet.

Jørund Gullikstad er utbyggingssjef i Nye Veier AS.  

 

Vegdirektoratet har vurdert begge løsningene. De konkluderer med at det er vesentlig bedre å bygge veien i dagen i stedet for i tunnel, fordi tunnelalternativet har høyere ulykkesrisiko. Det støttes av en risikoanalyse gjennomført med nødetater, Norges Lastebileier-Forbund, Vegforum Trøndelag og Statens Vegvesens skiltmyndighet og beredskapsavdeling. Konklusjonen er entydig: Dagsone er det tryggeste og mest trafikksikre alternativet.


 

Valg av trasé handler til sjuende og sist om en total vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Begrepet «samfunnsøkonomi» handler om mange ting: Støy, miljø, jordbeslag, trafikksikkerhet og pris, for å nevne noen av de viktigste. Nye Veier er opptatt av å finne løsningene som i sum gir den beste løsningen for trafikanter, naboer og samfunnet rundt. Det mener vi også å ha gjort i Hommelvik.

Mange er bekymret for støy. Det er vi også. Støy er utfordrende uansett hvilken løsning som velges. Beregninger gjennomført av eksterne fagpersoner viser at det kun er små forskjeller mellom dagsone og tunnel når det kommer til støy. Det viktigste blir derfor å sikre effektive støydempingstiltak. Som byggherre er vi underlagt strenge krav og reguleringer knyttet til støy. Vi vil prioritere støyskjerming langs veien og lokale tiltak innendørs og utendørs på den enkelte eiendom. Den nye veien får dermed betydelig bedre støyskjerming enn dagens E6, der få eller ingen tiltak er iverksatt.


 

Når det gjelder utfordringer knyttet til miljøbelastning, er det fordeler og ulemper med begge løsninger. Nye Veier har planlagt en rekke miljøtiltak i forbindelse med byggeprosjektet, noe som gjør at dagsone totalt sett også er det mest miljøvennlige alternativet.

Vi har nylig gjennomført fire folkemøter i Malvik, der vi i dialog med lokalsamfunnet har gjort rede for vurderingene som ligger til grunn for valg av trasé gjennom Hommelvik. Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke alle frammøtte for at dere engasjerer dere i den nye veien og stiller gode, relevante spørsmål om byggeprosjektet. Innspillene gjør oss i stand til å lage en bedre vei og finne de beste tiltakene for å minimere belastningen på dere som bor i nærområdet.

Jørund Gullikstad

Utbyggingssjef i Nye Veier E6 Trøndelag