«Beslutningen vil påvirke utviklingen av Vikhammer som tettsted i nær sagt all framtid»

Per Walseth i Malvik idrettsråd. Arkivfoto: Anders Fossum  Foto: Foto: Anders Fossum

Debatt

Politikerne i Malvik skal i nær framtid beslutte bygging av ny ungdomsskole. Beslutningen vil også påvirke utvikling av Vikhammer som tettsted i nær sagt all framtid. Rådmannen la høsten 2019 fram en innstilling som politikerne heldigvis ikke ga sin tilslutning til. Nå skal saken legges fram på nytt, for oss som bor eller ønsker å bo på Vikhammer, er denne saken av stor betydning.

Vikhammer i dag:

Vikhammer sentrum er et skolesentrum, hvor omtrent 1000 barn og unge ferdes til og fra barneskole, ungdomsskole og videregående hver dag. Vikhammer er også et boligområde med småhusbebyggelse fra tidsepoker fordelt over omtrent 100 år. Vikhammer er også et knutepunkt for trafikk, både lokaltrafikk og periodevis avlastning til E6 setter sitt preg. Vikhammer er et sted hvor folk bor. Vi arbeider som regel i Trondheim eller på Stjørdal. Vikhammer er ikke et stort sted med mange service- og handelsbedrifter, men har likevel tilbud som dekker mange daglige behov. Vikhammer er et tettsted i utvikling, om få år kan vi bli 30 prosent flere. Vikhammer er et sted hvor folk trives, tett på kulturlandskap, sjø, skog, bynært og landlig. Vikhammer er rett og slett en flott plass å komme til, og å leve i.

Når vi nå skal utvikle Vikhammer videre er det viktig å ha med seg det beste fra det vi er i dag. Samtidig må vi forsøke å forbedre det som kanskje ikke er bra nok og tenke på hva som blir viktig i årene som kommer.Hensyn å ta:

Det viktigste for utviklinga på Vikhammer er å sørge for at vi ivaretar trafikksikkerhet for gående og syklende. Vikhammer er og blir et skolesentrum på dagtid. På ettermiddag og kveldstid er Vikhammer et kultur- og idrettssentrum. Utviklinga neste 30 år bør derfor ha en nullvisjon for trafikkulykker hvor gående eller syklende er involvert.

Utviklinga på Vikhammer må også skje slik at vi både kan ta vare på småhusbebyggelsens kvaliteter og samtidig bygge funksjonelt og moderne. Jeg ønsker alle dagens beboere fortsatt gode solforhold, fuglesang og sjøutsikt. Dette vil jeg gjerne også tilby til alle som skal flytte inn i nye boliger i årene som kommer.

Noen peker på at vi må utvikle ny næringsvirksomhet og la dagens handelsbedrifter vokse og utvikle seg parallelt med et godt tilpasset servicetilbud generelt. Det er jeg enig i. Likevel må forholde oss til realitetene; norsk og internasjonal detaljhandel endrer seg dramatisk. Vi ligger dessuten nært til og midt imellom to av Norges kraftigste vekstområder innen handel, Stjørdal og Trondheim. Å legge til rette for veldig stor handelsetablering er hverken ønskelig eller realistisk. Men, å legge til rette at Vikhammer fortsatt har dagligvareforretninger, fysioterapi, legekontor og andre basisfunksjoner er nødvendig.

Vikhammer må fortsatt ha et svært godt idretts- og kulturtilbud. Idrettsanlegg sammen med skolene fyller svært viktige roller som møteplasser, øvings og treningslokaler hele døgnet og hele året. Dette må vi ivareta, vi må sørge for en utvikling som gir plass for dagens og framtidig aktivitetsbehov.

Rådmannen foreslo i høst en lokalisering av ny ungdomsskole på Vikhammer. Forslaget skapte sterke reaksjoner primært i idretten, men også i befolkningen generelt. Nå er har Malvik kommune invitert til «folkemøte» for å høre på hva vi som bor her er opptatt av.Her er min 10 punkts plan for langsiktig utvikling av Vikhammer:

1. Planlegg oppføring av ny ungdomsskole på grusbanen vest for Malvikhallen. Byggestart i 2021.

2. Kompenser bortfall av idrettsflata på grusbanen med ny turnhall lokalisert på dagens ungdomsskole.

3. «Varig vern av Viksletta». Viksletta er ei stor og uerstattelig idrettsflate. Friidrettsbanen, er i bruk sjøl om det passer godt for noen å hevde det motsatte. Ei intakt idrettsflate kan bygges om og tilpasses nye eller andre behov. Rådmannens forslag i høst innebar en betydelig forringelse av framtidig idrettstilbud på Vikhammer. I dag går det fint at tre barnefotball-lag trener samtidig med løp og tekniske disipliner innen friidrett. På Vikhammer må vi ha flere og bedre idrettsflater, ikke færre og dårligere slik Rådmannen foreslo i høst.

4. Sentrumsplan på Vikhammer, nå og videre, må ha trafikksikkerhet som hovedsak.

5. Handel, service og miljøgate i Malvikvegen trenger vi ikke. Malvikvegen er og vil bli en trafikkert vei som må utvikles for å ta unna økt trafikk og sikre trygg ferdsel for gående og syklende. «Sentrumsutvikling» bør gjennomføres i nærhet til dagens Vikhammer senter og ikke langs Malvikvegen.

6. Gå i dialog med COOP og eventuelt andre eiendomsutviklere om en trinnvis omdanning av dagenes Vikhammer senter til et moderne bygg med parkeringskjeller, butikk på gateplan, servicetorg i 2. etasje og leiligheter i 3. eller 4. etasje.

7. Sanering av den gamle «Samvirkelagsbygningen». Nytt bygg kan kanskje gi rom for en funksjonell kulturcafe og bakeri i et nytt og helhetlig Vikhammer senter. Nye bygg omtalt i punkt 6. og 7. må utformes for å gi «sentrumsfølelse» uten å ruve for mye og samtidig ivareta bokvalitet for eksisterende beboere nær Vikhammer senter.

8. Planlegge sanering av dagens helsestasjon og legesenter. Nytt bygg på minst tre etasjer, helsesenter på gateplan og bo- og aktivitetssenter for eldre i etasjene over.

9. Utvikling av nye boliger på Vikhammer planmessig og ifra vest mot øst i takt med etterspørsel. Ivareta tomteverdi og bokvalitet i eksisterende bebyggelse. Fortetting, moderne utforming, klima- og energiløsninger i nye boliger. Utsikt og naturnært må blir viktige stikkord for ny bebyggelse.

10. Boligutbygging med kultursti langs fjorden og god tilrettelegging for ankomst til turområder kulturlandskapet og i eksempelvis Leistadåsen og Solemsvåttån.Vikhammer er en boplass med røtter flere tusen år tilbake i tid. Det forteller oss at folk på Vikhammer har funnet ro, livsgrunnlag og framtidstro her. Vår oppgave er å gi mulighet for tilsvarende for de som kommer etter oss. Mine 10 forslag er til diskusjon og er naturligvis ikke fasit. Flere enn meg er engasjert i saken. Vi ser fram til at både rådmann og politikere tar oss på alvor.

Knut Røflo

Vikhammer