«Alt i alt vil byggingen av ny E6 ved Hellstranda ta hensyn til naturen»

Illustrasjon som viser hvordan området vil bli når det er ferdig.  Foto: Nye Veier (illustrasjon)

Debatt

Tilsvar til Morten Harper:

«Store utbyggingsplaner truer nå natur, friluftsområder og kulturhistorie i strandsonen» var overskriften på et innlegg skrevet av Morten Harper (SV) i Bladet 1. mai 2020. Innlegget inneholder flere uriktige påstander om ny E6 ved Hellstranda. Harper hevder at ny E6 vil bli mer dominerende i landskapet og føre til mer støy. Han skriver også at veien kan ødelegge for fugl og fisk i området mellom Billedholmen og Hellstranda.Nye Veier deler Harpers ønske om å bevare og verne om dette viktige natur- og friluftsområdet i Stjørdal. Derfor skjer utformingen av området i samarbeid med Stjørdal kommune og deres ønske om et nytt friluftsområde. Resultatet av samarbeidet er at utbyggingen gjør at området blir mer tilgjengelig og bedre tilrettelagt for tur og friluftsliv enn det er i dag. Vi vil også bygge ny støyskjerming for Hellstranda friområde.

Både Stjørdal kommune og Fylkesmannen skal godkjenne planene for utformingen av området. For å verne beiteområder for sjøørreten og hekke- og oppholdsområder for sjøfugl, har vi planlagt at utfyllingen av Hellstranda skal ligge godt unna Stjørdalselvas utløp. Det mener vi er den beste løsningen, og planbeskrivelsen støtter opp om dette.

Alt i alt vil byggingen av ny E6 ved Hellstranda ta hensyn til naturen og gi et større og mer tilgjengelig strand- og friluftsområde. Som det går fram av skissen, vil ikke veien dominere i landskapet, slik Harper hevder.Nye Veiers oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Ikke for enhver pris, men til det beste for storsamfunnet.

Jørund Gullikstad,

utbyggingssjef Nye Veier