«Hvorfor ikke legge skolen dit mange lærere og elever vil?»

Mari Bjørnstad ønsker at nye Vikhammer ungdomsskole legges på grusbanen, og ikke på dagens friidrettsanlegg.  Foto: Anders Fossum

Debatt

Bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer er en gladsak. Ny ungdomsskole er etterlengta fra både lærere og elever. Det vil bli en ny tilværelse for alle ved skolen når den står ferdig.

I forslag til reguleringsplan for Vikhammer skoleområde er ungdomsskolen plassert på eksisterende gressbane. Fra mange ved skolen har det kommet sterke signaler om at de ønsker bygningen på grusbanen.

Planbestemmelsene sier at ved flytting av idrettsanlegg skal det skje innen skoleområdet og idretten skal få reetablert gressbane med friidrettsanlegg i tilsvarende eller i bedre kvalitet. Reetablering er tenkt på grusbanen. Dette vil være en stor kostnad, anslått til 18 mill. I tillegg ser det det ut til å være usikkert om plassen på grusbanen er stor nok til å oppfylle kravene til erstatningsareal.Idrettslagets oppmåling viser:

  • Eksisterende gressbane m/friidrettsanlegg er 97 meter bred og 177 meter lang.
  • Grusbanen er 65 meter på det bredeste. Fra vegkanten av Vikhammeråsvegen til varmetårnet v/MVS er det 166 meter langt.

Avhengig av hvor langt inn i skråninga mot Vikhammeråsen jordskjæringa skal gå, mangler det ca. 30-35 meter på bredden. På lengden mangler bare 10-12 meter, men da går vi utover byggegrensa og helt til varmetårnet til MVS. Det blir interessant å se hvordan administrasjonen synliggjør at dette løses på en god måte.

Hvorfor ikke beholde eksisterende anlegg? Idretten vil fortsatt være på gressbanens område. Hvorfor ikke legge VUS på grusbanen, slik mange elever og lærere ønsker?


Dette er saken
  • Rådmannen i Malvik har foreslått å bygge ny Vikhammer ungdomsskole på Viksletta gress og erstatte friidretts-anlegget på grusbanen ved siden av.
  • Styret i Malvik IL og Idrettsrådet er uenig og mener skolen må bygges på grusbanen.
  • Planpolitikerne vedtok forslaget fra administrasjonen under førstegangsbehandlinga i sommer.
  • Nå har saken vært ute på høring og rådmannen holder på sitt etter høringsrunden.
  • Før jul skal saken sluttbehandles politisk.

Som kommunestyremedlem for Senterpartiet har jeg sendt høringsinnspill på dette, i tillegg til andre utfordringer som parkeringsproblematikken på Vikhammer, bussholdeplass for skoleelever, flerbrukshall, klubbhus osv osv. Vi skal ikke glemme andre utfordringer i planen.

Vi vil følge opp planbestemmelsene og vil foreslå at det vedtas rekkefølgebestemmelser som sikrer idrettsanlegget før skolebyggingen starter.

Som medlem i AreSam har jeg ønske om at utvalget skal på befaring på Vikhammer før 2. gangsbehandling. Venter spent på saksframlegget i denne saken.

Mari Bjørnstad,

kommunestyremedlem for Senterpartiet i Malvik