«Jeg er enig med elevene i at skolen bør legges til gressbanen»

Bygges skolen på gressbanen vil vi derfor få tilgang til et solrikt, innbydende og variert uteområde, mener innleggsforfatteren.   Foto: Illustrasjon

Debatt

Jeg er svært fornøyd med at ny Vikhammer ungdomsskole (VUS) nå blir en realitet. Planleggingen er godt i gang, og vi ser at det blir et svært innholdsrikt bygg. For elever, oss som skal jobbe der og lokalsamfunnet blir det et stort løft. Meningene om tomtevalg fra ansatte ved VUS er ulike, også blant medlemmene i Utdanningsforbundet. Jeg mener rådmannens forslag til plassering av skolen på gressbanen virker gjennomtenkt, faglig begrunnet, og hensyntar alle berørte på en fin måte.Aunøien/Venås argumenterer i innlegget Hurra for nye VUS i Bladet at støy, usikre grunnforhold, solskjerming, utsikt og økonomi tilsier at skolen bør legges til grusbanen. I rådmannens begrunnelse for å legge skolen til gressbanen er mulige utfordringer knyttet til støy beskrevet. Det foreslås ulike støyreduserende tiltak som etablering av miljøgate, bruk av støysikre byggematerialer og beplantning.

Usikre grunnforhold finner jeg ikke noe om i sakspapirene, jeg regner med at dette ville vært belyst om det ble sett på som nødvendig. Arbeidsmiljøloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller krav til både ansattes og elevers arbeidsmiljø. I kommentarene til forskriften står det at man ved valg av beliggenhet for nye skoler skal ta hensyn til forskriftens formål om at skolen skal fremme helse og trivsel. Her blir ikke bare støy nevnt som en faktor, men også solforhold. Som tidligere verneombud har jeg fått følge prosessen tett, og jeg føler meg trygg på at kravene i lov og forskrift blir ivaretatt, også når det gjelder solskjerming.

På VUS har vi god utsikt. Bekymringen for å miste denne er stor. I første utkast til sentrumsplan var det tegnet inn høyhusbebyggelse foran skolen. På høringsrunden høsten 2019 ble vi imidlertid informert om at siktelinjer skal ivaretas. I praksis vil dette si at utbygging nedenfor skolen først blir godkjent etter at plassering av skolen er gjort, for å bevare utsikt. Det er et ansvar til våre politikere å følge opp dette videre.
​Det blir dyrere å bygge på gress
- enn på grusbanen. Økte kostnader skyldes at rådmannen foreslår å flytte idrettsflaten, med løpebane og fotballbanen i sin helhet til grusbanen. Lokalsamfunnet Vikhammer får da i tillegg til ny skole et oppgradert idrettsareal som kan sambrukes av VUS, Malvik vgs og idretten. Det er forventet befolkningsvekst på Vikhammer i årene som kommer. Med tilflytting øker også behovet for gode idrettsflater. Dette er en investering for fremtiden, og ut i fra dette kan den ekstra kostnaden forsvares.

Jeg er enig med elevene i at skolen bør legges til gressbanen. De ønsker et uteområde der de kan møtes på tvers av klasser og trinn, og som er tilrettelagt for en rekke aktiviteter. Noen ønsker benker og amfi der de kan sitte å «chille», mens andre vil ha mer action. Vi får nå dette. Elevene ønsker sol fremfor skygge. Det er forskjell på om sola kommer tilbake i februar eller i mars om våren, og tilsvarende en måned om høsten. Det gjør noe med oss når vi kjenner den første vårsola varme i ansiktet. Et uteområde som motiverer elevene til å oppholde seg ute og til å være i aktivitet er av stor betydning i et folkehelseperspektiv.

Nye VUS skal være en skole for alle. Noen av våre elever har større behov for tilrettelegginger enn andre. Dette gjelder også uteområdene. Elever med ulike fysiske utfordringer bør også raskt kunne nå uteområdene, uten å være avhengig av hjelp.Jeg mener tomta på gressbanen gir bedre mulighet for universell utforming. For det første unngår man den bratte skråningen opp til grusbanen som kan være glatt og utfordrende deler av året. For det andre er utearealet større, noe som gir et økt handlingsrom for ulike utforminger. 

​​Senere års forskning viser at undervisningen i den norske skolen har vært preget av for mye teori som skal gjennomgås. I den nye læreplanen, Fagfornyelsen, er antall kompetansemål redusert. Elevene skal lære i dybden. Elever lærer forskjellig, og gjennom å ta i bruk varierte opplæringsarenaer kan vi gjøre undervisningen mer praktisk. Som mangeårig naturfags- og matematikklærer er jeg fornøyd med innholdet i Fagfornyelsen. Å lære i dybden krever ulike tilnærmingsmåter. En av disse er å flytte undervisningen utendørs. Min erfaring er at elevene liker dette. Bygges skolen på gressbanen vil vi derfor få tilgang til et solrikt, innbydende og variert uteområde godt lagt til rette for trivsel, uteaktivitet og mer praktisk undervisning.

Magnus Hugdahl,

lektor ved Vikhammer ungdomsskole