«De som rammes mest med disse kuttene, er de som er mest sårbare av oss»

Martha R. Berbu i Stjørdal Eldreråd.  Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Eldrerådet ser med bekymring på forslagene til kutt som kommunedirektøren har foreslått i omsorgssektoren.
De som rammes mest med disse kuttene, er de som er mest sårbare av oss. De som trenger trygghet, omsorg og varme – et godt liv på sine eldre dager.

Ett av forslagene som kommunedirektøren kommer med, er å legge om driftsformene ved Lånke Bosenter og Skatval Bosenter. Lånke skal gjøres om til utleieboliger uten fast bemanning. Det vil skape stor utrygghet for brukerne.  

Ordfører Ivar Vigdenes har flere ganger, både muntlig og skriftlig, påpekt at det er viktig at heile kommunen tas i bruk. Da kan en ikke legge ned bosentrene.  
Bosentrene i grendene er viktige, og en trygghet, både for de eldre når de ikke kan bo heime lenger, og for de pårørende som ønsker å ha sine så nært som mulig.

Stjørdal har siden 2017 hatt tjenesten Trygghetspakke i drift. Det har vært et pilot- og prestisjeprosjekt for kommunen. Trygghetspakken består av ulike virkemidler som kan bidra til å gi brukerne økt livskvalitet og egenmestring. Målet er at den enkelte skal bo hjemme lengst mulig. Det er også mest økonomisk for kommunen. At det da kommer forslag om å redusere ressursene til velferdsteknologi, synes merkelig. 

Flere forslag vil gå utover de mest sårbare av oss. Kantinene ved bosentrene blir foreslått lagt ned, driften ved forvaltningskontoret legges om. Lavterskeltilbudet Bonitas får mindre, og driften skal i større grad overlates til frivillige. Dette vil gå på bekostning av den kompetansen som brukerne har behov for.

Som medlemmer av Eldrerådet i kommunen, føler vi at mange av disse kuttene vil få for store konsekvenser for de som blir berørt.

Martha R Berbu
Stjørdal Eldreråd