«Det er vel bare å krysse fingrene for at 45 millioner holder til det aller nødvendigste av renovering»

Toril Kringen, leder i Hegra Arbeiderlag.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Svar til Einar Smågård, Therese Horten, Karoline Storflor og Siv Sætran sitt innlegg i Bladet 21. november.

Først vil jeg si at det er fint at Hegrasrepresentantene i Senterpartiet står på for ungdomsskolen i bygda si. Men det er skuffende å lese at dere «stiller dere fullt bak beslutningen om å sette strek ved 45 millioner» til renovering av skolen, når det faktisk trengs 58 millioner for å renovere den tilfredsstillende.Det er gledelig å høre at Senterpartiet og flertallspartiene ønsker å beholde ungdomsskolen, selv om denne garantien kun gjelder til 2023. Som dere selv nevner i innlegget, er dette forankret i samarbeidsavtalen for inneværende periode. Jeg forstår godt at det var viktig for dere å få forankret dette ettersom flere av samarbeidspartiene deres egentlig ønsker å flytte elevene til Stjørdal.

Jeg ser at dere nok en gang trekker kortet om «uansvarlig økonomistyring» mot Arbeiderpartiet. Man kan også si at det er økonomisk uansvarlig å ikke vedlikeholde skolebygg på en tilfredsstillende måte, noe som kan medføre høyere sykefravær, dårligere elevprestasjoner og høyere utgifter på sikt.  I likhet med dere vil også Arbeiderpartiet legge frem et budsjettforslag med inndekning. At Arbeiderpartiet ønsker å fordele pengene annerledes enn de borgerlige samarbeidspartiene, betyr ikke det samme som å være uansvarlig. Det betyr bare at man er uenig om hva som er viktigst å prioritere.


Renovering av Hegra ungdomsskole:

«Der det er vilje er det vei!»


Et lite tips til dere: Når man først skal bruke hersketeknikker i sin argumentasjon, så bør man være forsiktig med å bruke noe som kan brukes mot seg selv. Dere skriver at jeg kun bruker den del av historien som passer min argumentasjon, og trekker frem at jeg ikke nevnte grendeskoledebatten i 2017 som ikke har noe med renoveringen av ungdomsskolen å gjøre. Dere vet godt at jeg var en av dem som stod i stormen og kjempet for grendeskolene, selv om dette ikke har noen betydning i denne saken. Ettersom dere tydeligvis er så opptatt av riktig historiefortelling er det jo litt merkelig at dere minner om at det i budsjettforslaget ligger kr. 0,- inne til renovering, mens dere «glemmer» å nevne at det var dere som presset kommunedirektøren til å gjøre akkurat dette grepet.Dere skriver i innlegget at dere nå øker avsetningen fra 37,5 til 45 millioner pga. «forhold det ikke var tatt høyde for», men «glemmer» å nevne at dette skyldes at dere valgte å ikke ta høyde for disse forholdene som har vært kjent lenge. Allerede i Norconsultrapporten fra 2017 ble det klart at 37,5 millioner ikke holder til renoveringen. Både ved budsjettbehandlingen for 2020 og i strategidebatten i juni tviholdt dere på å maksimalt bevilge kun 37,5 mill til renoveringen, til tross for at kommunedirektøren poengterte at dette ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre en tilfredsstillende renovering. Dere har altså kjent til disse forholdene i lengre tid, men bevisst valgt å ikke ta høyde for dem. Å nå legge inn kr 0,- i budsjettet til renovering er kommunedirektørens tydelige signal på at en delvis renovering ikke er godt nok, og at beløpet må økes. Ifølge de siste beregninger er heller ikke 45 millioner tilstrekkelig. Men ettersom «beslutningen» ifølge dere allerede er tatt, så er det vel bare å krysse fingrene for at 45 millioner holder til det aller nødvendigste av renovering.PS! Det får vel være opp til velgerne å avgjøre om jeg med innlegget mitt «skjøt på feil blink».

Toril Kringen,

leder i Hegra arbeiderlag