«Uansett meninger er det viktig at vi alle forholder oss til fakta»

Bilde fra raset nær Djupvasskaia i Hommelvik i 1942.  Foto: Schrøder

Debatt

Terje Hansen skriver i et debattinnlegg i Bladet 9. januar om grunnforholdene på Moan og Hommelvik Sjøside. Overskriften er direkte skremmende: «Ta ikke sjansen på å bygge på Moanområdet». Innlegget har så mange faktafeil at vi er nødt til å kommentere det.

«Eldre folk i Hommelvik husker godt at sagbruket en gang planla å flytte til Moanområdet for å komme nærmere Djupvasskaia for en enklere utskipning. Disse planene ble med rette, skrinlagt på grunn av dårlige grunnforhold».

Saken fortsteter under bildet.

Oddstein Rygg i Hommelvik Stasjonsby AS svarer ut det han mener er faktafeil i Terje Hansens tidligere innlegg om stasjonsfjæra.  Foto: Anders Fossum

 

Svar:
Dette kan umulig være riktig. På Moanområdet var det stor næringsaktivitet med større bygg før og under krigen. Disse byggene kunne ikke vært etablert dersom grunnforholdene er slik som det blir beskrevet.


 

«Leira har et vanninnhold som ligger fra 26 til 55% vann og det er på grensa til kvikkleire».

Svar:
I forbindelse med detaljregulering av Hommelvik Stasjonsby på Moanområdet har vi engasjert geoteknisk rådgiver som skal levere egen rapport om grunnforholdene. Rådgiver har i et foreløpig notat beskrevet grunnforholdene som gode med sandforekomster til betydelig dybde.

«Det har også gått et stort ras rett ut fra der Rema i dag ligger ved Sjøsiden»

Svar:
Raset som det henvises til, gikk ikke utenfor Rema, men på veistrekningen ut mot båthavna flere hundre meter lengre nord for Rema.

«En må også huske på at om det skal være boliger på Moan så må det bygges en 1,5 til 2 meter høy steinmur som klarer å holde unna storflo og stormer.»

Svar:

Dette er feil. Bebyggelsen ligger såpass langt fra sjøkanten at det på Moan ikke er aktuelt å bygge noen steinmur. Badestranda forblir slik den er i dag.

«Vi husker godt Dagmar og Berit i jula 2011. Da måtte steinmuren nedenfor Sjøsiden heves med 1,5 meter for å holde sjøen unna»

Svar:
Det var ikke noen stormer i 2011 som førte til bygging av jetee foran Sjøsiden. Dette ble bestemt langt tidligere i forbindelse med vår planlegging i samarbeid med geoteknikere og Malvik kommune.


 

«Byggene på Moan kommer til å ligge delvis under vann»

Svar:
Planlagt kotehøyde på byggene på Moan ligger på samme høyde som på Hommelvik Sjøside. Dette innebærer golv p-kjellere på kote 3,15 og gulv 1. etg på kote 6,20. Dette er i samsvar med dagens retningslinjer og statlige byggeforskrifter. Selv klimaforskere beskriver dette som kotehøyder som er sikre mot framtidig havnivåstigning.

«Terrenget ved Moanfjæra er også lavere enn på Sjøsiden»

Svar:

Dette er feil. Terrenghøyde og byggehøyde er den samme på begge områdene.

«Raset i 1942 kom på grunn av vekta på av det de fylte på i fjæra»

Svar:
Raset i 1942 gikk utenfor Djupvasskaia og hadde ingenting med fjæra (badestranda) å gjøre. For nærmere dokumentasjon, henvises til Malvik bygdebok bind V s. 380.

«Vekta på grusen og vindturbinene som skal lagres blir ca 9500 tonn. Vekta på sikringsmuren nede ved fjæra vil bli ca 3000 tonn»

Svar:

For det første: Det blir feil å beregne total last på vindturbiner da disse skal mellomlagres. Dette betyr at bare en liten brøkdel av lasten vil være på bakken samtidig. For det andre: Det skal ikke bygges noen sikringsmur nede ved fjæra.  Ellers kan jeg opplyse om at vekten av framtidige bygg vil bli beregnet og godkjent av både geoteknisk konsulent og uavhengig tredjeparts-kontrollør.

Hommelvik Stasjonsby AS vil i løpet av vinteren sende inn forslag til detaljert reguleringsplan til behandling i Malvik kommune. Vårt planforslag vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen er tidligere konsekvensutredet for blant annet temaet naturfare, hvor også kvikkleire er omtalt.

Gjennom reguleringsprosessen følger vi NVEs retningslinjer for flom- og skredfare i arealplaner. Risiko- og sårbarhetsanalyse og bruk av sakkyndig bistand er virkemidler vi tar i bruk for å forsikre både samfunnet og oss selv om at fremtidige arealinngrep ikke vil medføre fare for liv og helse. 

Det er naturlig at det vil være forskjellige meninger om et planforslag. Men uansett meninger er det viktig at vi alle forholder oss til fakta og ikke lar feilaktige påstander påvirke meningene våre.

Oddstein Rygg

Daglig leder

Hommelvik Stasjonsby AS