«Gjennomføring av to tog i timen er av avgjørende betydning»

Samarbeidsforumet ber statsråden om at to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer realiseres.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Samarbeidsforum vei og bane Trondheim-Steinkjer består av kommunene på strekningen, Trøndelag fylkeskommune og representanter for ulike næringsforeninger. Samarbeidsforumet avholdt møte fredag 18. desember 2020 hvor det blant annet ble informert om framdrift i ulike jernbaneprosjekter med spesiell betydning for denne strekningen.

Vi er glade for at framdriftsplanen for innfasing av nye tog på Trønderbanen samt oppgradering av infrastruktur tilknyttet disse ser ut til å holde. I tillegg er det gledelig å se at man kommer i gang med elektrifisering til både Stjørdal og Storlien som planlagt.


 

Det ble imidlertid utrykt stor skuffelse i møtet for at planen om to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer ikke ser ut til å bli realisert for oppstart innen 2024 i trå med forutsetningene i byvekstavtalen. Gjennomføring av to tog i timen er av avgjørende betydning for en balansert utvikling av Trøndelag som bo- og arbeidsmarkedsregion, samt måloppnåelsen i byvekstavtalen. Dette tiltaket var ved avtaleinngåelsen ansett som så viktig av et samlet Trøndelag at man var villig til å "veksle" dette mot den allerede planlagte elektrifiseringen av Trønderbanen på hele strekningen til Steinkjer. Bakgrunnen for at det ble oppslutning om en slik endret strategi for Trønderbanen var erkjennelsen av at hyppigere frekvens oppleves som mer attraktivt enn lavere reisetid, og dermed utløser flere nye reiser på kort sikt.

Vi ser at statsråden har uttalt at jernbanetiltakene ikke er en del av byvekstavtalen men må ses i tilknytning til denne. Dette er for samarbeidsforumet helt uforståelig. Disse tiltakene ble forhandlet om, avklart og tatt inn i avtaleteksten på lik linje som andre tiltak i avtalen. For at måloppnåelsen skulle maksimeres ble løsningen elektrifisering innenfor avtaleområdet, til Stjørdal, samt økt frekvens til to tog i timen på hele strekningen Melhus-Steinkjer.

I forkant av forhandlingene, under forhandlingene og for så vidt i etterkant ble det fra statens side ved jernbanedirektoratet gitt uttrykk for at man hadde relativt god kontroll på hvilke tiltak som var nødvendig for å realisere planen om to tog i timen. Samarbeidsforumet er derfor meget forundret over at det nå ser ut til å være ytterligere utredningsarbeid, og manglende framdrift i planleggingen, som blir brukt som begrunnelse for at prosjektet ikke kan realiseres innen den avtalte tidsfristen.


 

Bakgrunnen for at staten til slutt skar igjennom og besluttet at avtaleområdet skulle utvides med akkurat kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal, var erkjennelsen av at jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse de framtidige transportoppgavene i regionen innenfor byvekstavtalens målsetninger.

Slik vi tolker innstillingen til framdrift og realisering fra jernbaneverket, i grunnlagsdokumentene for NTP, vil to tog i timen i realiteten ikke bli gjennomført på en sånn måte at man får effekten av tiltaket i gjeldende avtaleperiode for byvekstavtalen. Vi ser heller ikke at statsråden vil garantere to tog i timen innen 2024. Samarbeidsforumet vil sterkt understreke betydningen av at denne framdriftsplanen holdes og betydningen det vil ha for å nå målene i byvekstavtalen.

Samarbeidsforumet ber statsråden ta politisk grep om denne prosessen slik at to tog i timen på strekningen Melhus-Steinkjer realiseres i trå med den gjeldende byvekstavtalen.


Vennlig hilsen

På vegne av samarbeidsforumet

Pål Sverre Fikse/s

Ordfører i Verdal kommune

Leder


Ole Herman Sveian/s

Varaordfører i Malvik kommune

Nestleder


Karin Bjørkhaug/s

Leder HU Transport Trøndelag fylkeskommune

Medlem arbeidsutvalget