«Vi er bekymret for at Malvik kommune blir en del av Helseplattformen, og ikke fastlegene»

Eva Lundemo Fosmo, gruppeleder i Malvik Høyre.  Foto: Privat

Debatt

Stortingsmelding 9 «En innbygger - en journal» vektlegger det at helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger. At innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester, og at data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning anser jeg som viktig og fremtidsrettet. 

Det IKT-systemet vi har i helse- og omsorgssektoren i Malvik i dag, utnytter ikke sektorens ressurser godt nok.


 

Dagens løsning er dessverre ikke godt opp mot behovet for en effektiv samhandling mellom både kommunen, fastlegen og sykehuset.

Det har i flere år vært jobbet med Helseplattformen, og det er helt klart et behov for et slikt system. Jeg håper faktisk at arbeidet som er gjort, og nå gjøres med nettopp Helseplattformen, blir et startpunkt for en nasjonal løsning.

Siden all informasjon om pasientens sykehistorie og behandlingsplan foreligger i sanntid, vil Helseplattformen gi kvalitetsmessige gevinster, spesielt i forhold til økt pasientsikkerhet og mindre feilmedisinering og feilbehandling. Helseplattformen gir også mulighet for effektivisering, og pasienten kan slippe å gjenfortelle sin historie flere steder.

Når det gjelder fastlegene og de syv fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, så er det er opp til de selv om de ønsker å være med - da med den kostnad dette innebærer.


 

Jeg mener det vil være av spesielt stor viktighet, at alle fastlegene i Malvik blir med på dette. Faktisk mener jeg det vil være lite hensiktsmessig for kommunen å være en del av Helseplattformen, uten alle fastlegene. «Korthuset» faller litt sammen. 

Som rådmannen selv skriver i saksfremlegget: «Fastlegene er en svært sentral aktør i kommunenes helsetjeneste.» Jeg er helt enige med rådmannen, i at for å oppnå målet om en helhetlig og sømløs tjeneste, er det avgjørende at også fastlegene tar i bruk den felles løsningen. 

I følge rådmannen, så er tilbakemeldinger fra fastlegene at både pris og funksjonalitet vil være svært avgjørende før de skal ta sin beslutning om Helseplattformen. Dette har jeg selvfølgelig stor forståelse for, da fastlegene er selvstendig næringsdrivende og Helseplattformen vil være en betydelig økonomisk investering.

Estimatene på kostnadene tilsier en investeringsutgift for Malvik kommune på om lag 37,8 millioner kroner, en engangs driftsutgift på 8,3 millioner kroner og årlige driftskostnader på 2,2 millioner kroner. Dette forutsetter at alle opsjonskommunene og fastleger blir med og deler kostnadene.

I tillegg vet vi at Helseplattformen ikke har et integrert avvikssystem, og at kommunen må påregne å anskaffe et slikt avvikssystem i tillegg til Helseplattformen. Vi går da ut ifra at fastlegene må gjøre den samme investeringen også her.


 

På bakgrunn av dette er jeg bekymret for at Malvik kommune blir en del av Helseplattformen, og fastlegene ikke.

Punktet om at rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en egen sak der det gis oppdatert informasjon og vurdering av innføring av Helseplattformen i Malvik, jf. at kommunen har ensidig rett til å fratre denne avtalen uten begrunnelse innen 13 måneder før løsningen settes i produksjon, anser jeg som meget viktig.

På bakgrunn av dette, kommer jeg i formannskap den 13. april å foreslå at rådmannen undersøker hva kostnaden ved et integrert avvikssystem vil medføre av kostnader. Både som investering og driftsutgifter. Rådmannen skal også gå i dialog med fastlegene. Dette for å få en konkret avklaring om de, med de estimat på kostnader som foreligger og det som er framkommet av funksjonalitet, faktisk vil bli en del av Helseplattformen. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en oppdatering på begge disse punktene, når saken skal behandles i kommunestyret.

Jeg håper også de andre partiene ser viktigheten i dette, slik at vi kan få en best mulig behandling av saken i kommunestyret, og støtter disse tilleggene.


Med vennlig hilsen

Eva Lundemo Fosmo

Gruppeleder Malvik Høyre