Nå er hun dritlei: – Hvor vanskelig kan det være å gjøre det man har fått ansvar for?

Berit Hernes er tillitsvalgt ved Halsen ungdomsskole. Nå reagerer hun kraftig på reduksjonen i neste års skolebudsjett.  Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Sitert fra regjeringen.no: Fra skolestart i 2018 ble det innført en ny norm for lærertetthet i skolen. Det skulle bli flere lærere til å møte elevene i skolehverdagen og gi mer tid til hver enkelt elev, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Dette betyr at det i gjennomsnitt skal være maksimalt 15 elever for hver lærer fra 1. - 4.trinn, og 20 elever for hver lærer på 5. -10.trinn i ordinær undervisning. Organiseringen av undervisningen er opp til skolen. Det betyr at det KAN være flere elever enn anbefalt i timene NOEN ganger.


 

På Halsen ungdomsskole har vi klasser på minimumm 25-30 elever i de fleste timene, noe som er langt unna normen.                                            

Regjeringen øremerket 200 millioner kroner ekstra til lærerstillinger i 2018 for at kommunene skulle kunne ansette 2300 ekstra lærere. DEN ENKELTE KOMMUNE SOM SKOLEEIER HAR ANSVARET FOR AT LÆRERNORMEN OPPFYLLES!                              

I Stjørdal kommune virker det som om våre «kjære» politikere som sitter med flertall ikke har forståelse for verken lærernormen eller hvor mye penger som trengs for å drifte en skole. Dette er mitt andre år som tillitsvalgt på Halsen ungdomsskole, og mitt andre år med ganske godt innblikk i hvordan kommunen ikke oppfyller lærernormen. HVOR VANSKELIG KAN DET VÆRE Å GJØRE DET MAN HAR FÅTT ANSVAR FOR?

Neste skoleårs budsjett innebærer en reduksjon totalt på 8,7 millioner kroner til grunnskolen. I tillegg har vi elever som av ulike grunner trenger ekstra støtte til undervisningen, men siden kommunestyret har bestemt at dette er en post vi kan spare inn på, er det kun de elevene som har fått tildelt over et visst antall timer av PPT som utløser ekstra ressurs, noe som er veldig få elever. Resten av de andre elevenes behov for ekstra støtte må tas av skolens vanlige budsjett. Så neste skoleår skal det spares inn mange millioner samtidig som det er behov for å gi ekstra støtte til over 2.800 flere årstimer for de elevene som trenger litt ekstra.

Med det budsjettet som foreligger i dag, er situasjonen på enkelte skoler så forverret at de må gi slipp på faste ansatte pga at de ikke har økonomi til å beholde dem. Det betyr at lærere, assistenter, miljøarbeidere blir overtallige og må overflyttes til andre skoler som ikke har like stort press på seg. Fantastisk personalpolitikk.


 

Jeg blir også dritlei av å se artikler med ordføreren som snakker om at det investeres i fond og disse går så bra at kommunen tjener masse penger. Det er selvsagt bra at kommunen tjener penger, men på bekostning av hvem her og nå?

Jo, det er barn og unge som helst skal få seg en best mulig utdanning og være med å betale skatt og pensjonen til ordføreren en vakker dag.

Hva med å investere litt mindre i fond og litt mer i framtidens skattebetalere?

Jeg vil i tillegg utfordre FAU ved de enkelte skolene her i kommunen. Ring deres kontakt på skolen og etterspør hva som skjer i forhold til overtallighet og budsjett. Vi trenger tydeligvis et foreldreopprør for at kommunestyret skal ansvarliggjøres på det som er lovpålagt. Bruk de politiske kontaktene dere har til å påvirke det som skjer. Det er ikke noe å vente med.


Berit Hernes

Tillitsvalgt ved Halsen ungdomsskole