«Lærernormen skal oppfylles ved Stjørdalsskolene!»

Kommunedirektør, Tor Jakob Reitan, vil sikre at skolene ikke kommer i samme situasjon med underbudsjettering i fremtiden.  Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Som kommunedirektør har jeg merket meg avisoppslaget forrige lørdag om neste års skolebudsjett. Jeg har etterpå brukt en del tid på en gjennomgang sammen med økonomisjef og ledere og rådgiver i oppvekstetaten for å få en oversikt på situasjonen. Det er korrekt som rektor ved Fosslia skole, Åge Pedersen, beskriver om at vi har en økonomisk underdekning i grunnskolesektoren ved skolestart til høsten. Men dette kunne ikke politikerne hos oss vite noe om - dette oppdaget dessverre heller ikke vi i administrasjonen før nå.

Her skal vi på administrativ side evaluere, lære og endre. Generelt er økonomistyringen god hos oss, men vi må etablere en økonomisk styringsdialog som raskere og mere presist fanger opp avvik av denne karakter. Men det er også viktig nå å gjøre noe med selve situasjonen som beskrives om skolestart høst 2021. Og det gjør vi.


 

Det er full enighet mellom formannskapet og meg som kommunedirektør om at lovmessige krav innenfor skolen skal oppfylles. Samme hvor beklagelig det er at dette ikke ble fanget opp tidligere så er det på det rene at et merforbruk må møtes med enten kostnadstiltak innenfor samme område, eller med kostnadstiltak innenfor andre områder. Dette skal frigjøre ressurser til overføring skolesektoren. Dette er allerede adressert gjennom interne prosesser og skolebudsjettet styrkes fra høsten av. Så får vi beskrive situasjonen grundig under salderingen i juni.

At vedtatt budsjett for kommunen oppfattes stramt fra administrasjonen er og var alle klar over, og det er vel ikke en eneste kommune i Norge som ikke har stramme totalrammer. Rektorer er tydelig til meg om at den generelle budsjettsituasjonen oppfattes svært stram over tid, og det er åpenbart at ekstra belastninger på skolen på grunn av covid-19 har forsterket dette.


 

Jeg tar situasjonen på alvor og vil invitere til dialogmøter mellom ledere i grunnskolen og politisk nivå for at vi skal spille hverandre gode fremover. Jeg ønsker at vi sammen diskuterer enda mere konkret hvordan vi skal satse på skolene i det lange løp.

Elever, foreldre og lærere skal se at vi i samspill utvikler en skole på Stjørdal vi alle kan være stolte av fortsatt.