«Dessverre vil man oppleve at sin veistrekning ikke alltid får den prioritering som man selv opplever er nødvendig»

Kjersti Kjenes svarer på brev fra bekymrede naboer ved Egga og Torsbjørkveien.   Foto: Ivar Værnesbranden

Debatt

Svar på åpent brev fra bekymrede naboer ved Egga og Torsbjørkveien!

Beklager at det har tatt tid å svare ut dette. Det er ikke fordi ordfører har lite å fylle dagene med. Men det har også blitt jobbet hardt med videre fremdrift på disse veiene.

Vi må skille Egga veien fra Torsbjørkveien. Førstnevnte knyttes opp mot utbygging Egga Barnehage.

Dette er vedtaket som ble gjort i Kommunestyret 31.05.2010 i forbindelse med reguleringsplan for bygging av Egga Barnehage:

«Med hjemmel i § 12-12 i Plan- og bygningsloven av 2008, vedtas reguleringsplan for Vardetun, som vist i plankart og bestemmelser datert 25.05.10.

I tillegg gjennomføres en analyse på eventuelle trafikksikkerhetstiltak fra Nustad bru og frem til Vardetun, og en kostnadsberegning på eventuelle sikringstiltak av Voldbekken i det aktuelle området for barnehagen. Dette forelegges KKU innen oktober 2010.»

Det har vært stor politisk uenighet om man skal bygge helt ny vei opp til Egga, eller utbedre eksisterende vei. Kostnadsbildet er det også stor uenighet om. Dette har heller ikke forenklet arbeidsforholdene til administrasjonen. I tillegg har det vært 5 ulike sektorsjefer for SKU siden 2014.

Ved siste budsjettbehandling ble Eggaveien tilgodesett med kr 5 mill pluss moms i økonomiplanen for for 2022. Da valgte man ikke et konsept med å bygge helt ny vei, men utbedre allerede eksisterende, breddeutvidelse, kurvatur og muligheter for gang og sykkelfelt. Og fast dekke. Det ble i tillegg bestilt fra politikerne en vurdering av farlig skolevei, så lenge vi ikke har kommet i gang med utbedring. Det ble foretatt befaring 24.03.21 av Trafikksikkerhetsutvalget. Elevene fra 1-7. trinn fikk nå rett på skoleskyss hele året. Både på Egga veien og Torsbjørkveien.

Arbeidet med å ivareta helhetlige løsninger ut ifra de økonomiske rammene, med bakgrunn i trafikksikkerhet er planlagt igangsatt med noen enklere tiltak over driftsbudsjettet for 2021. Ved budsjettbehandlingen for 2022 i desember 2021, må kommunestyret gjøre vedtak om prioritering av investeringen på 5,0 mill + moms på nytt før og prioritere/revidere innholdet i hva som konkret skal gjøres, før dette kan planlegges og gjennomføres i 2022.

Torsbjørkveien er det foretatt en del oppgradering med. Innsnevringen var muligens uheldig. Støvproblematikken er dessverre stor der også. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det er prøvd ut flere tiltak, noen var uheldig med en svært tørr sommer. Lagt på nytt slitelag.

Langs Tømmeråsmyra er skiltene frisket opp og flere skilt som viser gangvei er satt opp. Til sommeren skal skillelinjer mellom gangvei og vei friskes opp. Fotgjengeroverganger skal også fornyes. Fareskilt for kryss til Egga er satt opp fra alle sider av krysset. Vi kan bli bedre på skilting.

Kommunen er i kontinuerlig dialog med politiet og vi har ytret ønske om fartskontroller langs Tømmeråsmyra og andre steder i kommunen.

Det har blitt stor økning i trafikken enkelte deler av året på grunn av utfart på ski/toppturer/gåturer.

Dette er mest på helg. I dette noe annerledes koronaåret, kan økt trafikk også ha forekommet ellers i uka. Det jobbes med bedre parkeringsforhold. Har blitt utvidet noe, men ikke nok. Vi kommer til å innføre Vipps betaling for parkering. Da vil det kunne gi mer penger til vedlikehold.

Meråker kommune har 69 km med kommunal vei. Det er ganske mye. Og dessverre vil man oppleve at sin veistrekning ikke alltid får den prioritering som man selv opplever er nødvendig. Men med god dialog med grunneiere og gjennomføringskraft av de planer man til tross har vedtatt, har jeg god tro på at vi skal få til en forbedring og mer trafikksikker vei på begge strekningene.


Kjersti Kjenes