«Statens tilbud i jordbruksoppgjøret vil ta knekken på norsk matproduksjon»

Kari Anita Furunes og Guri Heggem spør seg om hvor det skal ende når statens forslag til jordbruksoppgjør ikke gjør det mulig for bonden og leve av sitt yrke.  Foto: Privat

Debatt

Vi vil at maten fortsatt skal produseres i Norge, helst i vår egen region og aller helst helt lokalt der vi bor. Hvor bærer dette når statens forslag til jordbruksoppgjør ikke gjør det mulig for bonden og leve av sitt yrke?

Jordbruksoppgjøret skjer ved årlige forhandlinger mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket som opptrer i fellesskap som forhandlingspart for jordbruket. Den 27. april ble kravet til jordbruksoppgjøret lagt fram av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tilbudet fra Staten ble presentert 4. mai. Nå starter forhandlingene mellom organisasjonene for jordbruket og forhandlingsutvalget oppnevnt av regjeringen. Forhandlingene avsluttes 15. mai, dersom de fører fram uten brudd.


 

Forhandlingene føres på grunnlag av hovedavtalen for jordbruket. Hovedbestemmelsen i avtalen sier at det skal føres forhandlinger mellom staten og jordbruket om priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.  Samlet ramme for kravet i 2021 er på 2114 mill. kr. I dette ligger et krav fra jordbruket på en inntektsvekst på 48.700 kr per årsverk. 30. 000 kr av dette skal bidra til å redusere inntektsgapet mot andre yrkesgrupper.

Stortinget har vedtatt at: «inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen».


 

Tilbudet som ble presentert fra Staten i jordbruksoppgjøret er på 962 mill.kr. Dette gir lavere inntektsvekst for bønder enn andre grupper målt i kroner. #Bondeopprør 21 har vist til det de beskriver som direkte feil i tallgrunnlag og at mye har endret seg siden beregningsmodellen ble tatt i bruk for 30 år siden. Kravet som er fremmet fra organisasjonene i jordbruksoppgjøret er for å kunne ha en inntekt som gjør det mulig å leve som bonde. Koronapandemien har synliggjort hvor viktig vår egen matproduksjon er i Norge. Vi trenger en styrking av matvareberedskapen slik at vi unngår import av matvarer vi produserer bedre og renere selv. Vi er helt avhengig av et jordbruk der det er lønnsomt å produsere ren og trygg mat i hele Norge. Tilbudet fremmet av staten er å betrakte som uverdig håndtering av den norske bonden.

Er det virkelig slik at Erna Solbergs Høyre regjering med Olaug Bollestad Krf valgt til landbruksminister aksepterer denne sosiale dumpingen av bondeyrket i Norge?


Kari Anita Furunes

Fylkestingsrepresentant Trøndelag Sp


Guri Heggem

Fylkestingsrepresentant Trøndelag Sp