«Viktig å få bygget gangvegen langs E14 så fort som mulig»

Gang- og sykkelvegen skal bygges langs nordsida av E14 til venstre på bildet.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Hegra arbeiderlag og Stjørdal arbeiderlag har vurdert planforslag plan-ID 1-280 for E14 gang- og sykkelveg Stjørdal - Hegra – reguleringsplan, som er lagt ut for høring og offentlig ettersyn. Lagene er meget tilfreds at Statens vegvesen nå har lagt fram forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs E14 fra Stjørdal til Hegra. Dette er en realisering vi har etterspurt og som vi mener det er viktig å få gjennomført så snart som mulig.


 

Vi har vurdert planen og ulike forhold som er berørt, og konkluderer med at vi er tilfreds med utredningene og vurderingene, og støtter planforslaget.

● Sammenhengende, gjennomgående nett for gående og syklende mellom Hegra og Stjørdal bør ligge på samme side av E14 for å unngå systemskifter/kryssinger av E14 og potensielle konfliktpunkter. Vi støtter at den legges på nordsida av E14. Det foreligger interessemotsetning mellom ønsket om en kort, trygg og effektiv gang- og sykkelveg og ønsket om å ta vare på dyrkamark. Vi mener at vekt på trafikksikkerhet og attraktiv gang- og sykkelveg er riktig prioritert i valgt løsning i planforslaget.

● Målet er at flest mulig skal sykle og gå, og det oppnås best ved at korteste og raskeste veg benyttes. Det innebærer også at den legges langs E14 på nordsida mellom Haraldreina og Stjørdal sentrum, slik den faglige utredninga og tilrådinga sier: Alternativene til gang- og sykkelveg på delstrekningen mellom Haraldreina og Stjørdal sentrum sør for E14 via Hognesaunvegen og Kirkevegen, og nord for E14 via Realléen, tilfredsstiller ikke krav til kurvatur, bredde eller stigning. Begge traséalternativene innebærer en rekke konfliktpunkter, og krever tiltak.

● Kryssing for myke trafikanter over Husbyfaret ved Ligaardskrysset har vi vurdert spesielt, også ut fra behovet for forsvarlig sikkerhet for gående og syklende og ut fra trafikkmengden i Husbyfaret. Av alternativer har vi diskutert planskilt løsning i form av undergang, som alternativ til faglig tilråding fra Statens vegvesen: «Opphøyd gangfelt med midtrabatt tilrådes etablert, ekstra belysning bør vurderes. Og de vil ha mer detaljert utforming i byggeplanleggingen.»


 

Vi tror en undergang, som skal ha universell utforming med stigning maks 5 %, og derfor får ramper på begge sider av undergangen på minimum 80 m, vil ta mer jord på østsida og på vestsida bli for skadelidende for tilkomst og parkering for forretningen Tore Ligaard AS. Vi har etter vurdering endt opp med å støtte foreslåtte alternativ, opphøyd gangfelt med midtrabatt, og mener ekstra belysning er riktig.

For Arbeiderlagene i Stjørdal og Hegra

Idar Aspmodal