Dette bør du som laksefisker vite om årets sesong

Natt til 1. juni startet laksefiske i Stjørdalselva.   Foto: Richard Bakken

Debatt

Elva går med fin vannføring og det ser ut som det blir sommervarme når laksesesongen starter nå 1. juni.

På grunn av korona pandemien har vi heller ikke i år kunnet gjennomføre et vårmøte for laksefiskere og elveeiere. Elveeierlaget sammen med SJFF og nye eiere på Midtkil Camping hadde planer om å gjennomføre et begrenset åpningsarrangement på Midtkil Camping. Disse planene ble lagt til side da Stjørdal Kommune torsdag 27 mai besluttet å ikke følge nasjonale anbefalinger, men videreføre reglene om kun 20 personer på et utearrangement. Det er ikke enkelt å planlegge i disse koronatider. Vi håper at Villaksens dag kan arrangeres som planlagt i sluttenav juni.


 

Elveguidens laksebørs og Stjørdalskortet

Sesongen 2020 var første året med Elveguidens laksebørs og Stjørdalskortet. Slik situasjonen var i fjor valgte vi å gå over til Elveguidens laksebørs, der var det ordninger som gjorde det mulig å melde inn laksen selv og utføre desinfeksjon på selvbetjente stasjoner. Det er 16 desinfeksjonsstasjoner langs elva som desinfiserer til egne gjester. De som ikke har tilgang til det skal desinfisere fiskeutstyret på den selvbetjente desinfeksjonsstasjonen på Jan Sakshaug Sport.

Saken fortsetter under bildet.

Gunnar Daniel Fordal, leder av Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, gleder seg til starten på årets laksesesong.  Foto: Richard Bakken

 

I fjor var det en del som hadde problemer med å registrere seg og betale Stjørdalskortet. Etter erfaringer fra i fjor er det gjort en del endringer på både innmelding og rapportering av fangst. Hvis det fortsatt er noen som har problemer med Elveguidens løsninger er det bare å ta kontakt med Stjørdalsvassdragets elveeierlag (SVEL) eller Elveguiden direkte.


 

I 2020 ble det registrert 1915 laksefiskere som bidro med kr 135 552,- eks. mva. til rekrutering og kultivering. Pengene fra Stjørdalskortet går inn på egen konto og brukes i henhold til egne retningslinjer. Pengene har vært med å sluttfinansiere kultiveringsprosjekter som ble gjennomført i fjor. Det er mulig å søke SVEL om støtte til kultiverings tiltak og rekrutteringsarbeid. SJFF har i år fått innvilget en søknad på kr 20 000,- som skal gå til rekrutteringsarbeid.

Ved arrangement i rekrutteringsøyemed er det mulig å søke SVEL om fritak for betaling av Stjørdalskortet.

SJFF

SJFF kan tilby fiske på 40 vald fordelt på ca. 20 km med elv. Vi har også i år inngått oppsynsavtale med SJFF. Bortsett fra ulovlig garnfiske i Meråker var det stort sett lovlydige laksefiskere langs elva. Saken med ulovlig garnfiske ble anmeldt til politiet, men senere henlagt. All honnør til laksefiskerne, få brudd på fiskereglene og trivelig atmosfære langs elva.

Pukkellaks

Pukkellaksen har en toårig syklus, i år er det pukkellaks år.

Pukkellaksen er en laks som egentlig hører til i elver som munner ut i Stillehavet, men nord i Russland er det satt ut pukkellaks som nå sprer seg nedover langs norskekysten. Pukkellaksen er en fremmed art som ikke hører til i våre elver. Vi er bekymret for hva den kan forårsake. Smittespredning er en bekymring knyttet til utbredelsen av pukkellaks.


 

Pukkellaks går ikke på kvoten til den enkelte fisker, men det skal tas skjellprøver og laksen skal registreres på laksebørsen.

Fiskereglene

Fiskereglene er uendret fra i fjor, døgnkvote på en laks og total kvote på 3 laks over 3 kg (65 cm) og 3 laks under.

Sjøørreten er fortsatt fredet.

Det skal tas skjellprøver av all avlivet laks, det er samlekasser utplassert langs elva.

Det blir gjennomført midtsesongevaluering 1 juli. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har utarbeidet et skjema for teoretisk beregning av gytebestandsoppnåelse basert på fangsttall.

Vi har levert oversikt over hvilke tiltak vi skal iverksette ved 4 forskjellige beregnede gytebestandsoppnåelser.  Hvis vi ikke oppnår tilfredsstillende gytebestandsoppnåelse basert på fangst, må vi iverksette tiltak som kan føre til endringer i fiskereglene i slutten på sesongen.

Sel

Det har vært observasjoner av sel i vassdraget gjennom vinteren og frem til i dag. Seneste observasjon i Florneshølen 22 mai. Vi har søkt og fått innvilget skadefelling av sel, men den tillatelsen er anket og ligger fortsatt til behandling hos Fiskeridirektoratet. Vår erfaring med sel i elva er begrenset. Opplysninger fra forskere og andre elver som har sel i sine elver har bekreftet vår mistanke om at selen kan gjøre til dels stor skade på laks og sjøørretbestandene. 

Når vi ved midtsesongevalueringen skal beregne prosentvis oppnåelse av gytebestandsmålet har vi ingen oversikt over hva selen tar ut av laks og sjøørret i elva. Derfor må vi legge inn enda et usikkerhets moment når vi skal beregne prosentvis oppnåelse av gytebestanden pr. 1 juli. Sjøørreten har en svært anstrengt bestandssituasjon og har vært fredet siden 2009. Vi bruker hvert år store ressurser på å reparere skader som menneskelig aktivitet har påført våre fiskebestander. Vi har negativ påvirkning fra kraftutbygging, landbruk, vei, jernbane, oppdrettsindustri og økt predasjonstrykk som følge av menneskelig påvirkning. Og nå sist anleggsvirksomhet i munningsområde av elva. Stortingsproposisjon 32 (2006 – 2007) har vedtatt et verneregime for nasjonale laksevassdrag, der står det at det ikke skal gjøres tiltak som forringer levevilkårene for laks og sjøørret i munningsområdet til et nasjonalt laksevassdrag.

 Ifølge vitenskapelig råd for lakseforvaltning er det likevel oppdrettsindustrien som står for den største trusselen, lakselus dreper både laks og sjøørretsmolt.


 

Rømt oppdrettslaks som blander seg med villaks er en stor risiko for at den stedegne laksens genetikk endrer seg og overlevelsen blir redusert. Laksestammen i Stjørdalselva er moderat påvirket og har rykket ned fra grønt nivå til gult nivå i kvalitetsnormen for villaks.

Stjørdalsvassdragets elveeierlag har etter gjennomføring av Miljødirektoratets krav om pliktig organisering fått forvaltningsansvaret for den anadrome delen av vassdraget.

Stjørdalsvassdraget er utsatt for store negative påvirkninger som følge av menneskelig aktivitet. Det er ikke lenger en elv i naturtilstand.  Sel i vassdraget kan føre til betydelig reduksjon av laks og sjøørretbestandene. Sel blir da en ytterligere negativ utfordring for en hardt prøvet laks og sjøørretbestand.  Vi ønsker derfor å benytte oss av muligheten til å søke om å få ta ut sel som etablerer seg i vassdraget.

Laksefiske i Stjørdalselva har stor betydning for lokale og tilreisende laksefiskere. Det er også betydelige næringsinteresser knyttet til laksefisketurisme, flere titalls millioner kroner legges igjen gjennom en laksefiskesesong. Det er et betydelig økonomisk tilskudd til elveeiere, campingplasser og næringslivet i dalføret.

SVEL ønsker lokale og tilreisende laksefiskere velkommen til en ny sesong med gode fangster og positive opplevelser langs elva.


Stjørdalsvassdragets elveeierlag

Ved leder Gunnar D Fordal