«Kan kommunepolitikerne løse konflikten med UNIO?»

Nina H. Venås, leder Utdanningsforbundet Malvik.  Foto: Privat

Debatt

Brev til ordfører/varaordfører/politikere i Malvik kommune  

Kommunepolitikerne må ta ansvar i konflikten mellom KS og UNIO. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon og forhandlingspart i lønnsoppgjørene. Det er kommunene som styrer KS, gjennom valgte politikere.

Har du som politiker i kommunestyret i Malvik sagt hva du og ditt parti mener om UNIO-konflikten? Hvis ikke, så gjør det snarest!

Den 27.mai tok UNIO ut over 7 000 av sine medlemmer i streik, da man ikke kom til enighet med KS verken i forhandlingene eller i meklingen. Onsdag 2.juni ble streiken trappet opp med ytterligere over 13 000 ansatte med høyere utdanning i kommunesektoren. 


 

Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Resultatet gjorde oss sinte, vi følte oss lurte til å godta et dårlig tilbud. Vi må ta igjen etterslepet, det er viktig for å rekruttere og beholde kompetente folk innen offentlig sektor. Derfor krever vi en klar reallønnsvekst for våre grupper. 

Våre medlemmers kompetanse spenner over et bredt felt. Lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Vi er ansatt i kommunal administrasjon, vi er bibliotekarer og akademikere. Felles for oss alle er at vi bor og jobber i det samme kommune–Norge, vi er en del av ryggraden i det velferdstilbudet som alle innbyggere er avhengige av. Vår innsats sikrer gode kommunale tjenester.  

Når politikerne strammer inn kommunebudsjettet, strekker vi oss enda lenger for å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Når politikerne beslutter at det er nødvendig å sette penger i fond, i stedet for å ansette flere av oss, ja, da løper vi fortere for å rekke over alle arbeidsoppgavene. I Malvik viser tilstandsrapporten for grunnskole gode resultater. Det ytes kvalitet på undervisningsarbeidet i skolene, selv med knappe ressurser. Innen helse og omsorg er det dyktige sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter som er med på å gi innbyggerne gode tjenester. Norges velferd er avhengig av de uunnværlige UNIO-arbeiderne. De som nå er ute i konflikt.


Vi er stolte av jobben vi gjør, av arbeidsplassen og av kommunen. Hver dag går vi på jobb i Malvik kommune for å løse komplekse oppgaver på sykehjemmet eller i barnehagene, uten tanke på profitt eller bedriftens grunnlinje. Ikke fordi vi ikke forstår betydningen av budsjetter, men fordi vi stort sett jobber med mennesker eller med verdier som det ikke kan settes en prislapp på. De er barn, elever, eldre, syke, innbyggere, de som trenger våre tjenester.

Nå er vi virkelig bekymret, bekymret for velferdsstaten Norge. Hvilke tjenester klarer vi å tilby i framtida? Når vi roper om at det årlig utføres over 6 millioner undervisningstimer av ukvalifiserte, at det allerede mangler 7 000 sykepleiere, at barnehager drives på dispensasjon fordi man mangler 2 500 barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen, så er det ikke for vår egen del. Vi roper for oss alle, for fortsatt gode velferdstjenester. Det hjelper lite om Malvik kommune er bedre stilt enn noen andre kommuner, for det er summen av kommune-Norge som gjør landet til en velferdsstat.

Vi er bekymret, og derfor streiker vi. Men vi trenger hjelp fra deg, kjære politiker. For det er du og dere som utgjør KS. Det er du og politikere i kommunestyrene som legger premissene, og det er du og dine kollegaer som bestemmer retningen fremtidens kommune–Norge skal ta.   

Vi skjønner at rekrutteringsutfordringene ikke vil bli løst i dette oppgjøret alene, det må arbeides langsiktig. Du som kommunepolitiker har muligheten til å være med på å endre kursen. Sammen med oss kan du arbeide for at kommunene fortsatt har nok kvalifisert personell som utgjør ryggraden i velferdsstaten Norge

Det er valgte lokalpolitikere over hele landet som styrer KS. Det er ikke for seint for dere å legge press på KS og partifeller sentralt. UNIO-ansatte må ha en lønnsutvikling som bidrar til at kommunal sektor kan rekruttere og beholde nok kvalifiserte folk i barnehager og skoler, i helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester. 

Det siste vi ønsker er streik, men viljen til å kjempe kampen er utrolig sterk blant våre medlemmer. Streiken kan avsluttes så snart KS kommer tilbake til forhandlingsbordet med et tilbud som vi kan akseptere. Det er opp til KS som arbeidsgiver å løse konflikten på en god måte slik at streiken kan avsluttes. Vil du som politiker i Malvik bidra til løsning?