«Ordføreren har et forklaringsproblem om budsjettkaos»

Morten Harper i Stjørdal SV.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

Denne uken skulle Stjørdal kommunestyre behandle revidert budsjett, slik kommunestyret normalt gjør på siste møtet før sommeren. Ikke minst på skolesektoren har det kommet frem at midlene ikke strekker til, med klare meldinger fra rektorer, tillitsvalgte og elevrepresentanter.

Vi får høre at lærernormen ikke kan oppfylles, en del elever får ikke den oppfølgingen de trenger og kantinedrift avvikles. Derfor haster det å endre budsjettet i tråd med virkeligheten.


 

Da fremstår det mildt sagt merkelig at ordfører Vigdenes skaper en uavklart situasjon om kommunebudsjettet, ved å sende forslaget til revidert budsjett i retur til kommunedirektøren. Det ble utfallet i formannskapet der ordførerpartiene sluttet opp om tilbakesendingsforslaget fra Vigdenes. Dermed kommer ikke budsjettet til behandling i kommunestyret før til høsten.

Det er kommunestyret som vedtar og er ansvarlig for budsjettet. Som kommunestyrerepresentant mener jeg det er uryddig av ordfører å avskjære budsjettbehandlingen på denne måten. Revidert budsjett burde uansett komme på bordet til behandling nå, så ville det være opp til kommunestyret å vurdere om det eventuelt er mangler ved fremlegget fra kommunedirektøren.

Konsekvensene av ordførerens krumspring i denne saken blir desto mer kaotiske og potensielt alvorlige ved at det opplagt er nødvendig å gjøre endringer på flere millioner i budsjettet. Utsettelsen skaper en uavklart situasjon. Det holder ikke å vise til ordførerens egne muntlige styringssignaler, som jeg ser Vigdenes er referert på i media. Det holder heller ikke over tid å basere seg på at kommunedirektøren må gå utover budsjettet for å ivareta lovpålagte krav.


 

Budsjettet er redskapet som skal sikre gode tjenester for innbyggerne i Stjørdal, fra de minste til de eldste. Det krever en ryddig, lydhør og forutsigbar budsjettprosess.