«Å satse på barn og unge er bedre enn bank og kapital!»

Anne Karin Veisetaune og Elisabeth Suzen i Stjørdal Arbeiderlag ønsker at kommunen skal ha økt satsing på barn og unge.   Foto: Bjørn Fuldseth

Debatt

Stjørdal Arbeiderlag sender med dette inn en kollektiv bekymringsmelding for situasjonen til barn og unge i Stjørdal kommune. Det er både uverdig, uetisk og skremmende at barn og unge bortprioriteres i vår kommuneøkonomi. Kommunen har pengene, men velger å «putte de på bok». Vi i Stjørdal Arbeiderlag spør – hva er viktigere å bruke penger på enn kommunens innbyggere, og spesielt barn og unge?

Vi vet at i Stjørdal kommune i dag så er det flere og flere barn som har ulike typer utfordringer og behov for bistand. En ting er det store behovet for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp, men fagpersoner i kommunen gir nå mer og mer et varsko om bekymringer spesielt for barn og unges psykiske helse. Det beskrives et symptomtrykk som kommer tidligere enn før, og vansker som har stadig større alvorlighetsgrad.


 

Dyktige mennesker jobber i ulike kommunale tjenester og gjør sitt beste for å hjelpe våre barn og unge hver dag. Vil vil takke alle disse for den formidable jobben de gjør! Vi forstår at det høye sykefraværet i kommunen, på opptil 20% ved enkelte enheter, er bare ett av symptomene på hvor vanskelig situasjonen oppleves også for hjelperne. 

Det er viktig at vi lytter til de som har førstehåndserfaringer, og de melder om følgende:

 • Anslagsvis 15-20 % av alle barn har en eller annen form for psykisk plage eller vanske.
 • Henvendelsene kommer i stadig lavere alder
 • Henvendelsene har en økende alvorlighetsgrad
 • Det er flere akutt- meldinger til BUP og flere henvendelser til barnevern.
 • Barn og unge sliter med tunge tanker, selvskading, selvmordstanker, tvangstanker og tvangshandlinger, spiseforstyrrelser, skolevegring og generelt store atferdsutfordringer. Omsorgssituasjonen er også bekymringsfull for mange
 • Økende andel unge uføre på stjørdal.

Rektor ved Lånke skole formidlet ved møte i Utvalg kultur og levekår 8. juni i år en sterk bekymring for store utfordringer som nevnt over, og får få hender i skolen til å hjelpe de som trenger det. Flere rektorer har uttalt det samme i sosiale medier den siste tida.

I tillegg har vi det siste året hatt en situasjon som har vært utfordrende for flere barn og unge. Foreløpig vet vi lite om langtidseffektene av korona, usikkerhet, sosial nedstenging, permitteringer mm. Ikke alt kan forklares med koronapandemien, men den gjør heller ikke situasjonen enklere. Statistikk og tall er en ting, men vi ser en økning i antall og økning i alvorlighetsgrad. 

Hva er det vi som kommune kan gjøre for å møte barn og unge?:

 • Ha større voksentetthet i barnehage og skole
 • Få et behandlingstilbud mellom skolehelsetjeneste og BUP.
 • Flere lavterskeltilbud
 • Større forebyggende innsats for gravide og nybakte foreldre
 • Større forebyggende innsats for unger med rus i hjemmet
 • Øke bemanningen i skolehelsetjenesten
 • Bedre koordinert og samkjørt innsats
 • Mer målretta tiltak og mer definerte mål

I Værnesregionen ligger vi 4 psykolog-stillinger under norm, og i Stjørdal kommune ligger pr. i dag 4 helsefagarbeidere under norm. I skolene klarer vi ikke å oppfylle minstenormen for bemanning. Vi spiller russisk rulett med fremtiden til våre unge.


 

Situasjonen kan løses, men dette vil kreve ressurser og innsats fra mange andre. Vi løser ikke dagens utfordringer med bare tverrfaglig samarbeid, for vi kan ikke organisere oss bort fra dette – vi må gjøre noe, gå til handling!

Og en ting er klart – det er kommunen sitt ansvar å sørge for at våre barn og unge får mulighet til å ha en god psykisk helse og får den opplæringa de har krav på.  Man kan ikke skylde på ventelister og manglende hjelp fra spesialisthelsetjeneste, for lite øremerkede midler fra sentralt hold ol. Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for både en god opplæring, forebyggende tilbud og behandlingstilbud.

Vi i Stjørdal Arbeiderlag vil jobbe for:

1. flere ressurser til å se den enkelte i skoler og barnehage,

2. at  tallet på barn som får psykiske problemer går ned ved å styrke det forebyggende arbeid og

3. skaffe tilgang til god kunnskapsbasert behandling med lav terskel og høy tilgjengelighet.


Vi mener det er bedre å forebygge fremfor å reparere. Som en fagperson i Værnesregionen sa; Å satse på barn og unge er bedre enn bank og kapital!