«Venstre vil fortsette kampen for å styrke skolen»

Torgrim Hogstad Hallem er gruppeleder for Ventre i Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

I strategidebatten i siste kommunestyremøte før sommeren ble utfordringene i skolen det største temaet. Debatten viste at alle partiene er opptatt av skolen, men villigheten til å investere mer i skolen og elevene er ulik.

Til tross for at vi ikke fikk noen budsjettsak til behandling foreslo Venstre at kommunestyret bevilget 1.470.000 kr til styrking av grunnskolen slik at man får ressurser til å håndtere vanskeligstilte elever. Dette i tråd med det kommunedirektøren foreslo i salderingssaken som formannskapet sendte i retur. Vi foreslo også at det ble satt av 300.000 kr til fortsatt kantinedrift på Stokkan Ungdomsskole. Disse forslagene ville ikke de borgerlige styringspartiene gi sin støtte til. De vil avvente ny sak fra kommunedirektøren som tidligst vil komme til behandling etter skolestart. Det syns Venstre er svært beklagelig siden det vanskeliggjør planleggingen av det kommende skoleåret, noe som kan være med på å forsterke problemene skolen allerede har.


 

I tillegg til disse forslagene foreslo vi også at kommunedirektøren i forbindelse med budsjettsaken til høsten skulle gjøre en vurdering av behovet for strukturelle tilpasninger i skolen. Dette med formål om å kunne tilby elevene i Stjørdalsskolen et mer robust og likeverdig tilbud hvor ressursene samles nært elevene. Venstre tror at ved å samle ressursene i mer robuste enheter vil man kunne få mer ut av ressursene, men også styrke kvaliteten og sikre et mer likeverdig tilbud.

I dag er elevene prisgitt hvilken skole man går på siden de mindre skolene er bedre stilt enn de mellomstore og store skolene ressursmessig. Det er kort og godt urettferdig både overfor elevene og de ansatte. For Venstre betyr alle elevene like mye og vi foreslår altså tiltak som kan rette opp i dette. Beklageligvis fikk ikke dette forlaget støtte fra noen av de øvrige partiene i kommunestyret.

Ved å fortsette som før vil eneste virkemiddel for å styrke skolen være mer penger. Det bør ordføreren merke seg som vil vente i det lengste med å bevilge mer penger til skolen. Fortsetter vi dagens linje er jeg redd problemene i skolen bare vil vokse og taperne vil være barna og de som jobber med dem. Og I verste fall vil vi kunne få problemer med å rekruttere fagfolk til å jobbe i Stjørdalsskolen. Det vil ingen være tjent med. I hvert fall ikke elevene.


 

Selv om vi ikke lyktes denne gangen heller, lover Venstre at vi vil fortsette kampen for å styrke Stjørdalsskolen. Å ikke gjøre dette vil koste oss mye mer på sikt, både menneskelig og økonomisk.