«Det kan virke som om snarveier tas og beklagelsene sitter løst»

Oversiktsbilde over anleggsarbeid i Sandmarka i Hommelvik.  Foto: Borgar Sagbakken

Debatt

Hommelvik arbeiderlag viser til Bladet 3. juli der vi kan lese om familien Haagenstad sine erfaringer med Nye Veier og vi har gjort oss noen tanker på bakgrunn av dette.

I denne konkrete saken får vi bekreftet nok engang at mandatet og etableringen til dette selskapet ikke er slik vi ønsker oss at det skal være.Det virker som om framgangsmåten til Nye Veier er å la det skure og gå så langt det er mulig, for så muligens å komme med en beklagelse i etterkant. I denne konkrete saken ser vi eksempler på dette, med blant annet trussel om ekspropriasjon og etablering av ny vei rett gjennom eiendommen for å få til tømming av sedimenteringstanken. Dette er etter vår mening alt for dårlig planlegging av Nye Veier. Vi er ikke i tvil om at Nye Veier innehar nødvendig fagkompetanse for å få til en bedre løsning, men det står nok dessverre ikke i mandatet. Det kan virke som om snarveier tas og beklagelsene sitter løst, bare det er økonomisk lønnsomt for Nye Veier, men ikke for enkeltmenneskene.

Hommelvik arbeiderlag hadde både gode innspill og en bred støtte blant sine medlemmer i reguleringssaken om utbygging av ny E6, der det viktigste for oss var å ivareta innbyggerne i Hommelvik. Det ble foreslått tunnel gjennom Svartløftberga, vern om dyrka mark og vi mente at 90 km grensen skulle bestå.

Vi har nå erfart at i forhandlinger med Nye veier blir vi avspist med knapper og glansbilder i denne saken. Nye veiers utspill var at det enkleste for dem var å lage veien med helst ett (maks to) kryss gjennom Malvik og de sa vel det ikke direkte ut, men at det ville være det de regulerte for ved statlig regulering. Det som de var tydelige på var at deres svar på et ønske om mindre beslag av dyrkamark var færre kryss, veilinja måtte bli som den var både på Leistad og i Hommelvik.

Utfordringen er først og fremst at når private selskaper, som skal forvalte våre felles ressurser, etableres, er ikke lenger folkedemokratiet tilstede når vedtak skal fattes. Prosessen er nå overført til lukkede styrerom uten politisk påvirkning. Kommunenes betydning og lokalpolitikernes stemme er tydelig svekket.


Vi har behandlet en sak om etablering av private selskaper som skal forvalte våre felles ressurser på vårt årsmøte. Arbeiderpartiet har også vedtatt på landsmøtet at Nye veier skal gjennomgås og evalueres. Dette vedtaket har også en bred forankring i fagbevegelsen.

Vi vil fortsette kampen for at lokalsamfunnet skal bli en reell aktør og samarbeidspartner i slike saker, og det vil skje ved en gjennomgang av mandatet til Nye veier.

I Malvik har vi sagt ja til ny vei, men vi har ikke sagt ja til at våre innbyggere skal få en større belastning enn hva som er planlagt og forventet. Derfor vil vi stille interpellasjon i forbindelse med denne saken på førstkommende kommunestyremøte (august).

Måtte David og rettferdigheten seire.