Uttalelse fra årsmøtet i Stjørdal Venstre:

Naturinngrep og habitatødeleggelse er den største trusselen mot biologisk mangfold, men likevel fortsetter nedbygging av naturområder i høyt tempo. Appetitten på nedbygging på av natur og matjord er stor også i Stjørdal. Begrensning av skadeomfanget og avbøtende tiltak blir viktig for fremtidig arealforvaltning.

2021-2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Naturrestaurering er helt nødvendig for å bremse, stoppe og aller helst snu den negative trenden med tap av natur. Dette har også Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (ICCP) slått fast i sine globale kunnskapsrapporter.

For Stjørdal kan dette innebære en restriktiv holdning i plansaker der utbyggingsinteresser presser på for å bygge ned dyrkbar mark eller områder som er viktige for friluftsliv og biologisk mangfold. Kommunen er planmyndighet både for de fleste saker som innebærer naturinngrep. Det gir et spesielt ansvar.

Stjørdal kommune ønsker å være «en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak». Venstre mener at dette krever en offensiv handling og sannsynligvis betydelige midler til naturrestaurering i årene som kommer. Hensynsfull arealbruk, blant annet når det kommer til boligutbygging, veier og annen infrastruktur, blir viktig hvis Stjørdal skal vokse og samtidig ta vare på natur. Vi bør derfor etterstrebe arealnøytralitet. Dette kan ikke oppnås uten økt fokus på gjenbruk og fortetting av arealer, fremfor omdisponering av dyrket mark, naturområder og gjenfylling i sjø. Naturmangfold er bolyst, glede og sunn helse. For eksempel, hva hadde Stjørdal vært uten Stjørdalselva og laksen?

Utvidelse av byområder, lukking av bekker, drenering av myr og våtmark, veier, boliger og hytter, vannkraft, og vindkraft… Listen er lang. Hvis utviklingen de neste tiårene fortsetter som de forrige, vil tapene for både dyr og mennesker bli enorme. Vi må tenke nytt, fremfor å bygge ned må vi bygge opp. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.