Ut på tur, aldri sur. Det er mye klokskap i dette ordspråket. Våre fine naturområder gir gode opplevelser enten det er turer, trening, jakt, sanking osv. Det er mye helse, både fysisk og psykisk, i en tur i naturen. Derfor er det viktig å ha turmuligheter i nærområdene så dørstokkmila blir kortest mulig. En t-skjorte fra Lånke sier det godt:

«Jeg trenger ikke terapi, jeg trenger bare Frigården.»

Stjørdal lager nå en ny arealplan, Kommuneplanens arealdel (KPA) som den heter. Bare navnet kan jo få noen og enhver til å bla eller rulle videre, men til det er denne KPA altfor viktig for oss alle. Forslaget til arealplan omfatter hele kommunen, og vil snart legges ut på høring.

Dette er en plan som har stor betydning for Stjørdals framtid. En slik plan må alltid balansere ulike interesser. For meg og Stjørdal SV er det avgjørende at vi har en arealplan som tar vare på naturområdene og dyrket mark for våre barn og generasjonene etter oss. Blir områdene ødelagt, så er de tapt for framtiden.

Et område som er truet er nettopp Frigården. Forslaget til arealplan inneholder det enorme deponiet kalt «Hell miljøpark» (i planens kodespråk område ABA10). Dette er i dag et ganske uberørt naturområde med skog og myr, og er svært viktig både for naturmangfold og for friluftslivet. I nærheten finner vi forekomster av storsalamander, Stjørdals nasjonale ansvarsart.

Sammen med planlagte Hell Arena (Smart Mobility Norway) like ved, utgjør dette inngrep som fullstendig vil endre Frigården. Et flott natur- og friluftsområde, som i dag er lett tilgjengelig, vil bli et industriområde.

Den såkalte «miljøparken» vil skjære seg inn i landskapet, og dele det som er en naturlig korridor for dyrelivet mellom Gevingåsen og Leksdalen.

Arealplanen inneholder forslag som truer fine naturområder og matjord mange steder i kommunen, fra øst til vest og nord til sør. I planforslaget settes det av arealer til boligutbygging og hytter langt utover det som er forventet behov, Det er å sløse med naturverdiene.

Både til bolig og næring bør vi heller utnytte de arealene som allerede er tatt i bruk smartere. Det er dokumentert at hytteutbygging er en av de største truslene mot naturmangfoldet.

Et av de høyst problematiske forslagene til boligutbygging er et langstrakt område nord for golfbanen, som bryter med tidligere vedtatte føringer for en «grønn strek» (områdene er kalt B11, B12 og B13). Ifølge kommunens egen saksutredning er en slik utbygging i strid med hensyn til friluftsliv, naturmangfold, vannmiljø og landskap. For SV er det uaktuelt å regulere området til utbygging.

Et annet eksempel er Finnmyra (B4), der det også foreslås boliger.

Utbyggingen vil fjerne en grønn korridor på Remyra fra øst til vest, og vil dessuten ødelegge myrområder. Dette er en svært uegnet plassering av et boligfelt, og må tas ut av arealplanen.

Et fjerde eksempel er på Skatval der det på Velvang foreslås hytteutbygging (F4). Her er vi ved et fuglefredningsområde, som er særlig næringsrikt fordi store sildestimer gyter her. Det er dessuten hekkeplasser for rovfugl i berget over det foreslåtte hytteområdet.

Naturverdiene er klart for store til at utbygging kan være aktuelt.

Nå har jeg bare nevnt noen særlig graverende eksempler fra planforslaget. Kanskje er også ditt nærområde truet? Jeg anbefaler alle å gå inn på Stjørdal kommunes nettsider og se på forslagene. De er dessverre ikke særlig tilgjengelig, så det krever en del detektivarbeid å orientere seg, men se på kartene og etterlys nærmere informasjon fra kommunen.

Lytt til erfarne kjentfolk er et annet klokt ordspråk. Natur- og friluftsorganisasjonene har allerede uttrykt viktige bekymringer om planen. Kommunedirektøren foreslår å ta en del områder ut av planen, fordi summen belastning på natur blir altfor stor. Jeg håper alle politiske partier vil lytte nøye til de faglige rådene og fra de som kjenner naturområdene godt. La innbyggerne få en reell mulighet til medvirkning!

Morten Harper

Gruppeleder for Stjørdal SV