Det er med stor forferdelse jeg leser i Bladet at Malvik kommune foreslår å utsette bygging av flerbrukshall i Hommelvik. Dette kan ikke jeg som idrettsleder og engasjert voksen i lokalmiljøet bare la foregå i stillhet. Der leder for Hommelvik idrettslag gir uttrykk for skuffelse, vil jeg som leder for Hommelvik håndball gir uttrykk for fortvilelse.

At kommunedirektøren nå vil se på ny flerbrukshall i samsvar med ny svømmehall, vil medføre en betydelig utsettelse av saken - ny flerbrukshall trenger ikke ytterligere utsettelse! Dette er rett å slett hårreisende og jeg håper politikerne er sitt ansvar bevisst og sikrer utbygging av hallen. Særlig sett i lys av at bygging egentlig skulle ha startet. Det må være mulig å se flerbrukshall og svømmehall uavhengig av hverandre og nå frykter jeg at hele prosessen vil stoppe opp. Jeg opplever heller ikke at kommunen inviterer til dialog med oss som blir direkte berørt av dette. På kommunen sin hjemmeside skriver de at «kommunen har en sentral rolle i arbeidet med å stimulere det frivillige engasjementet lokalt. Et godt samarbeid mellom frivillighet og kommune er et viktig bidrag for et levende lokalsamfunn». Dette står i sterk kontrakt til det vi opplever i prosessen rundt ny flerbrukshall i Hommelvik.

Flest mulig, lengst mulig! Kjenn litt på det utsagnet. Er ikke det en fantastisk rettesnor? Det er en del av verdigrunnlaget for Hommelvik håndball, og peker på at vi i tillegg til å skulle tilby gode og trygge håndballopplevelser har en viktig samfunnsutviklerrolle. For idrettsaktivitet i et lite lokalmiljø er så mye mer enn idrett. Den bidrar til å bygge nærmiljø, vi legger til rette for relasjoner og samhandling mellom både barn og voksne i et perspektiv som går langt ut over ambisjonsnivå og sesongresultater i idretten. Relasjonene i idretten er også relasjoner utenfor idretten. Dette må vi som idrettsledere, trenere og ikke minst foreldre være bevisst. Derfor må jeg også si i fra i denne saken.

Her er alle spillere, trenere og ledere i Hommelvik håndball samlet. Foto: Privat

Det er krevende å ta et slikt samfunnsansvar når man opplever at kommunen ikke forstår alvoret, og heller ikke viser vilje til å legge til rette for frivillig aktivitet. Det er krevende at skolene i Hommelvik ikke har de fasilitetene elevene etter loven har krav på, men også at idretten ikke får gode rammebetingelser for sin aktivitet. Det kommunen nå signaliserer er at idretten ikke blir sett på som en viktig ressurs i arbeidet med å gi gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. For å sette dette i et perspektiv så kan jeg vise til beregninger Norges Idrettsforbund har gjort på den samfunnsøkonomiske gevinsten av å investere i idrettsanlegg. De har funnet at for hver milliard som investeres så gir det 3 milliarder i samfunnsøkonomisk gevinst.

Hallkapasiteten er nå så sprengt i kommunen at det går på bekostning av kvaliteten på tilbudet som blir gitt, og det legger store begrensninger for utvikling av tilbud innenfor både eksisterende og nye idretter som ønsker å etablere seg. Vi har ikke mulighet for å utvikle tilbud til f.eks. basketball, volleyball eller andre hallidretter. Vi i Hommelvik håndball ønsker også å utvikle tilbud innenfor tilrettelagt håndball, men har så knapt med halltid at vi ikke kan gi et godt tilbud til de lagene vi har i dag.

Barn og unge er taperne av dagens reduserte hallkapasitet. Selv om håndballen opplever økt interesse, og at vi opplever økning i medlemstallene - så gjør hallkapasiteten det utfordrende å få til gode treninger. At grupper på opp mot 30 barn i 7-8 årsalderen trener på 1/3 bane en time i uka er et eksempel på dette. Manglende hallkapasitet gir også store begrensinger på fleksibiliteten når treningstid skal fordeles noe som gjør det svært krevende for barn og unge og delta på flere aktiviteter samtidig. Jeg ser en reell fare for at barn tvinges til å velg bort aktiviteter, dette er ikke en ønskelig situasjon!

Kommunen fremstår heller ikke fremoverlent når det gjelder å legge til rette for muligheter for utendørsaktivitet. Det er kun på barneskolen på Vikhammer at der er mulig å trene/spille/leke med håndball på utendørsbane. Kommunen må forstå at den må legge til rette for frivilligheten parallelt med befolkningsveksten. At kommunen mener det en mer fornuftig å bruke 100 millioner på en vei mellom Sveberg og Hommelvik enn å investere i barn og unge er vanskelig å forstå.

Jeg vil berømme alle de som engasjerer seg i barneidretten og i Hommelvik håndball spesielt. Dere er helt fantastiske! Uten denne dugnadsinnsatsen kan vi ikke tilby barn og unge en arena for utvikling og mestring sammen med andre. Føler meg så takknemlig over å få være en del av Hommelvik håndball. Vi er heldige som har engasjerte trenere og lagledere som legger ned utrolig mye av sin fritid for å gi barn og unge i lokalmiljøet et godt sportslig og sosialt tilbud. Men en viktig forutsetning for dette er at kommunen legger til rette for dette engasjementet. Akkurat nå er Malvik kommune på kollisjonskurs med frivilligheten og idretten spesielt, og dette i det som skal være frivillighetens år.