Ved en tilfeldighet fikk jeg for et par dager siden vite at en klage fra advokat Leif Strøm og meg om manglende nabovarsel på Øvre Vikhammer skal opp i arealutvalget i Malvik kommune torsdag. Fra kommunen har jeg ikke hørt et ord. At jeg ikke blir varslet, er i seg selv uhørt, og svaret fra kommunen er direkte lovstridig!

Bilde tatt fra andre etasje i Jan Holms hytte. Eieren av den røde hytta til høyre, to meter unna, har fått nabovarsel. Foto: Privat

Klagen vår gjelder manglende nabovarsel om igangsetting av byggetrinn 1 på Øvre Vikhammer. Vedtaket om igangsetting ble gjort av plan- og bygningsetaten i Malvik kommune 22. desember 2020, midt i julestria, da folk flest var mer opptatt av juleforberedelser enn utbyggingen på Øvre.

I forbindelse med klagerett på områdeplanen på Vikhammer, tilsendt meg 1. februar 2021, oppdaget jeg at det IKKE var sendt nabovarsel til meg om igangsettingen på Øvre. Jeg henvendte meg da til mitt søskenbarn med hytte to meter unna om han hadde fått nabovarsel. Å jo da, det hadde han.

Jeg oppfattet dette, som enhver annen ville ha gjort, som forskjellsbehandling og en klar forbigåelse av mine rettigheter. Avslaget kommer jo i et enda merkeligere lys ettersom vi har mottatt alle tidligere nabovarsler om utbygging på Øvre, i hvert fall fra 2000-årsskiftet, tidligere via brev, de to siste via digipost.no 17. desember 2018 og 18. oktober 2019. Da er det jo innlysende at vi også skulle få nabovarsel om selve igangsettingen av byggetrinn 1!

Hva sier loven? Jo, at naboer og gjenboere har rett til å motta nabovarsel:

«Varsel skal inneholde de opplysninger etter § 5-4 som skal gis ved søknad, i den grad det berører naboers eller gjenboeres interesser.»

Ifølge jusleksikon.no er en gjenboer: «En gjenboer er eieren, fester eller bruker av en eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper og således ikke har felles grense med angjeldende eiendom.»

I kommunedirektørens beskrivelse av mitt svar, står det at: «Den 7. september 2021 mottar vi en formell begjæring om omgjøring«Det vises til at klager ikke har mottatt nabovarsel, og at dette er en feilvurdering fra konsulentfirmaets side. Klagers eiendom i Malvikvegen 306 står rett ved siden av Malvikvegen 304. Klager mener at han skulle i likhet med hyttenaboen mottatt nabovarsel. Klager anfører at kommunen plikter å sørge for at en sak blir så godt opplyst som mulig, j.fr fvl. § 17, ellers risikerer man å basere en fremtidig avgjørelse på feil faktum.»

Kommunens kart over hvem som har fått nabovarsel. Foto: Malvik kommune

Videre skriver kommunalsjefen at det «er på det rene at klager ikke har mottatt nabovarsel» med følgende begrunnelse: «Eiendommen Malvikvegen 306 har ikke felles grense med eiendommen 4/198 og er dermed ikke nabo. Eiendommen er heller ikke gjenboer i lovens forstand, da grunneiendommene 4/195, 5/1 og jernbanen 2/529 klart avgrenser klagers eiendom mot byggetrinn 1.»

Det er bare jernbanelinja som skiller mitt søskenbarns og vår eiendom fra utbyggingsområdet, og utbyggingen har definitivt betydning for begge våre eiendommer. At vi blir forskjellsbehandlet, er i strid med lovteksten.

Det er også stikk i strid med kommunens eget resonnement fra Revisjon Midt-Norge SAs forvaltningsrevisjon fra 2019 om plan- og bygningsetaten i kommunen. Her får Malvik kommune kraftig medfart, men kommunen mener selv at den går lenger enn lovens bokstav: «Ved oppstart av en plan varsles naboer og andre berørte parter ut fra en liste. Det er ofte slik at flere enn strengt tatt nødvendig blir informert, for å være sikker på at alle blir involvert. Videre har de løpende dialog med tiltakshaver. Det lovpålagte nivået av medvirkning har alltid blitt fulgt, men det kan av og til hende at man skulle tatt seg tid til ytterligere kommunikasjon med berørte naboer

I denne saken har kommunen definitivt ikke fulgt opp egne intensjoner, og tiltakshaver har definitivt begått feil ved å ikke gi mulighet til å svare på nabovarsel.

En avvisning av advokat Leif Strøm og min klage er i strid både med lovens bokstav, dens intensjoner og tidligere praksis overfor oss som eiere av Malvikvegen 306. Hvis Aresam godtar at klagen blir avvist, bryter utvalget også loven samt kommunens egne uttalelser til Revisjon Midt-Norge.