Svar til Jørgen Enoksen, Malvik Høyre.

Jørgen Enoksen, Malvik Høyre stiller i et innlegg i Bladet 10.02. et par spørsmål som vi ønsker å besvare. Enoksen relaterer spørsmålene til hva som er nedfelt i «kontrakten» mellom Malvik kommune og tomtekjøper (Hommelvik Sjøside). Jeg antar at han med «kontrakten» mener kjøpsavtalen mellom partene.

Hommelvik Sjøside kjøpte i 2013 parsellene K3-K4-K7 i reguleringsplan Moan – Sandfjæra av Malvik kommune. I kjøpsavtalen står det beskrevet at kjøper har rett til å bebygge disse arealene med inntil 180 leiligheter. Enoksen spør i sitt innlegg om hvorfor reguleringsplanforslaget som Hommelvik Sjøside sammen med Bane Nor Eiendom har sendt inn, har planer for inntil 350 leiligheter. Årsaken til dette er ganske enkelt at reguleringsplanforslaget også inneholder området K2 som eies av Bane Nor Eiendom. Området K2 er nesten like stort som eiendommene som eies av Hommelvik Sjøside og antallet leiligheter er dermed nesten dobbelt så mange. På eiendommene som eies av Hommelvik Sjøside planlegges altså fortsatt ca. 180 leiligheter som er i samsvar med kjøpsavtalen.

Det andre spørsmålet som Enoksen stiller, handler om undergang eller overgangsbro som skal krysse ved jernbanestasjonen. Det er riktig slik Enoksen skriver, at det i kjøpsavtalen står beskrevet undergang.

For å få nærmere klarhet omkring mulighetene for en slik undergang, bestilte vi en rapport fra konsulentfirmaet Norconsult hvor både tekniske og økonomiske sider av saken ble belyst.

I rapportens sammendrag beskriver fagkonsulentene dette:

Nærhet til sjø og grunnvannsnivå er også retningsgivende for valg av tverrforbindelse over spor og ikke under sporet. Tverrforbindelsen skal krysse 5 spor pr i dag og 4 i ny sporplan. Nødvendig lengde på en kulvert vil ligge på rundt 50m. Høyde på spor i kryssing ligger på mellom kote 6-7m. En kulvertløsning med heis og gruber vil da ligge under dagens havnivå. Konstruksjonene må da gjøres vanntette og det må være sikkerhetssystemer som hindrer oversvømmelser. En slik kulvert og sjaktsystem må utføres som en plasstøpt konstruksjon og vil kreve midlertidig omlegging av jernbanespor i anleggstiden. BaneNOR aksepterer ikke en løsning som gir store konsekvenser for togframføring. Finansiering av en kryssing under jernbanespor som oppfyller krav til sikkerhet, funksjon og utforming ansees som urealistisk for et sted på størrelse med Hommelvik.

Denne rapporten var vedlagt forslaget til reguleringsplan som vi sendte inn i mars 2021.

Det er i Norge oss bekjent ikke bygd en slik undergang med en slik lengde under jernbanespor. Det er derfor vanskelig å gi eksakt kalkyle på kostnaden, men foreløpige undersøkelser antyder en kostnad på mellom 120-150 millioner kroner.

Det er dermed ikke realistisk å foreslå en undergang under jernbanen og vi valgte derfor i vårt planforslag å foreslå en løsning som er realistisk å bygge.

Jeg håper dette er fyllestgjørende svar på Enoksens spørsmål.

Jeg vil også minne om at Hommelvik Stasjonsby nå i mer enn 1 ½ år har hatt åpent visningskontor på Strømheim. Her kan alle komme med sine spørsmål og få mer informasjon om planene. Dette er etter min oppfatning en bedre måte å få informasjon på, enn å bruke debattinnlegg i media.