Aldri har jeg opplevd slik opptreden av en utbygger i forhold til politisk styre og politiske vedtak. Han prøver å endre og overkjøre politiske vedtak ved forhandlinger med «viktige» personer på kontoret. Jeg håper disse forhandlerne har den nødvendige juridiske, økonomiske, miljø og tekniske kompetanse som er nødvendig, for dette har store konsekvenser for Malvik kommune.

(Videre i denne artikkelen bruker jeg en del tall for at vi skal få et perspektiv på hva dette dreier seg om. Tallene er ikke eksakte.)

Utgangspunktet for å bygge på Moan var en plan som inneholdt 180 leiligheter. (Salgssum ca. 7-800 millioner kr) Utbygger hevder de ikke får økonomi i dette og foreslår 350 leiligheter. (Salgssum 1.4 milliard kr) Kommunen satte fram en liste med betingelser i forhold til utbygging av 180 leiligheter og krever senere en konsekvensutredning.

Utbygger vil ikke fravike sitt eget planforslag, det vi si 350 leiligheter, alt annet er uaktuelt, og avviser kategorisk det største kravet, bygging av kulvert under stasjonsområdet. Videre nekter han å gjennomføre konsekvensutredning vedtatt av ARESAM.

I min tid i Malvik kommune hadde det stoppet her. Vi hadde sagt takk og farvel. Men her stopper det ikke. Utbygger står på sitt og vil forhandle.

1. Antall boliger.

Utbygger er ikke villig til å redusere antall boliger. Dette er høyt spill om store penger.

Alt. 1: 180 leiligheter til kr 4 millioner pr stk. omsetningsverdi kr 720 millioner.

Alt. 2: 350 leiligheter til kr 4 millioner pr stk. omsetningsverdi kr 1.4 milliard.

Mye av infrastrukturen er den samme så fortjenesten pr bolig blir høyere ved alt. 2

2. Kulverten.

Utbygger er ikke villig til å bygge kulvert som adkomst til området fra Hommelvik. Overgang er bra nok.

Utbygger hevder at det blir for dyrt og vanskelig å bygge en kulvert under jernbanesporene fra Hommelvik sentrum og ned til sjøen. Denne blir 50 m lang. Utbygger har selv innhentet pris, kostnad 150 millioner. Kulvertkostnad pr leilighet blir:

Alt.1: 150 millioner fordelt på 180 leiligheter gir ca. kr 830.000, pr leilighet.

Alt. 2: 150 millioner fordelt på 350 leiligheter gir ca. kr 430.000, - pr leilighet.

Det er umulig å belaste leilighetene med disse beløpene. Tallene kan jo skremme vekk enhver, og kanskje er nettopp det hensikten.

Jeg har innhentet et kostnadsoverslag for en 50 m lang kulvert, 3,5 m bred og 3,0 m høy (innvendig mål) bygget gjennom et stasjonsområde med flere spor. Akkurat som i Hommelvik. Selve betongkulverten koster kr 5 millioner. Arbeidet 10-15 millioner. Vi bruker høyeste tall:

Alt.1: 20 millioner fordelt på 180 leiligheter gir ca. kr 111.000, - pr leilighet.

Alt. 2: 20 millioner fordelt på 350 leiligheter gir ca. 57.000, - pr leilighet.

Dette er akseptable tall.

Jeg har hørt snakk om at det foreligger avtaler mellom utbygger og Malvik kommune om kostnadsfordeling når det gjelder infrastruktur, hvis dette er tilfelle bør dere kontakte kommuneadvokaten og kom dere ut av prosjektet snarest. Infrastrukturkostnader i et prosjekt i milliardklassen er ikke bagateller. Døra ut står åpen, utbygger har sørget for det.

Bløffen om at kulverten er så dyr at den vil ødelegg prosjektet holdt på å gå igjennom. Dette viser at utbygger er villig til å ta stor risiko for å maksimere sin fortjeneste. (Han har sikkert en forklaring.)

3.Konsekvensutredningen.

Utbygger nekter å gjennomføre konsekvensutredning vedtatt av ARESAM.

Han henviser til en administrativ uttalelse om at det ikke er nødvendig. Det er kanskje like greit at den som hadde ansvaret for denne uttalelsen har sluttet i Malvik kommune. Politiske vedtak går over administrative uttalelser og det vet utbygger. Her er det ikke rom for diskusjon.

Utbygger sier konsekvensutredningen tar for mye tid, den er for dyr, med andre ord forsinker og fordyrer den prosjektet. Ja konsekvensutredning er omfattende og tidkrevende, men er det den egentlige grunnen til at de prøver å unndra seg utredningen? Nei, utbygger er redd for at resultatet av konsekvensutredningen skal sette en stopper for prosjektet. Jeg håper politikerne er seg sitt ansvar bevist og ikke stikker hode i sanden og overlater kostnader og problemer til ettertiden.

En omgjøring av kravet om konsekvensutredning vil bli anket til overordnet myndighet.

Til slutt: Hvorfor Arbeiderpartiet i Hommelvik velger å begå politisk selvmord for at en utbygger skal tjene maksimalt med penger ved å ødelegge Hommelvik er for meg en gåte. Disse kostnadsberegningene viser at dere er bevist ført bak lyset. Skylder dere utbygger noe, og i tilfelle, hva er det?

Jeg har alltid forbundet Arbeiderpartiet med demokrati, men dette minner mere om Nord Korea. En liten gruppe lokalpolitikere vil ødelegge Hommelvik for all fremtid.

Når det gjelder Senterpartiets positive holdning til utbyggingen har jeg fått forståelse for at det har noe med jordvern å gjøre. Ofring av Moan vil redusere presset på sentralt beliggende dyrka mark tror de. Økning av innbyggertallet i en kommune fører alltid til økt press på sentralt beliggende dyrka jord. Fremtidig offentlig utbygging i Hommelvik kommer ikke på Stavsjøfjellet.

Stopp prosjektet nå. Utbygger prøver å føre dere bak lyset for å oppnå maksimal fortjeneste og fortjener ikke bedre.