Tirsdag 23.04.24 omtaler Bladet på lederplass Nye Veiers vegprosjekt Ranheim – Værnes som et skandaleprosjekt. For meg som har vært svært engasjert i denne utbyggingen må jeg få lov til å hevde – det er på tide! Den 09.02.24 krever Adressa i en leder at det er på høy tid at veganlegget granskes.

Jeg har ventet på at f.eks. en politiker ville kommentere saken, men det har vært helt stille fra den kanten, helt til Sivert Bjørnstad, fra FrP og Sør-Trøndelag i et innlegg i Adressa skryter av hva som skjedde med vegutbygging mens FrP satt i regjering. Dette som en sterk kritikk av den nylig framlagte samferdselsplanen fra dagens regjering. Når begge de aviser jeg til daglig leser skriver som de gjør og selv om politikere fra alle ansvarlige partier ikke lar høre av seg, klarer jeg ikke å la Sivert Bjørnstads innlegg bli stående uten kommentarer.

Øyvind Haagenstad. Foto: Arkiv

På et møte på Stav Hotell, arrangert av Statens Vegvesen for grunneierne i Malvik og for de som ville bli berørt av vegprosjektet, var jeg tilstede som tilhører. (Jeg er ikke grunneier, men nær nabo til E6). Vegvesenet hadde kommet langt med sin planlegging av prosjektet som for Hommelviks del tilsa ny 2-felts bru sør for dagens og med tunell øst for dagens veg fra Ratvollsberget, gjennom Svartsløftsbergan og fram til p-plassen ved bomstasjonen like før innkjøring til Helltunellen. Det ulykksalige for vegvesenet var at de foreslo toppfart på vegen til 90 km/t.

Til stede var også en stortingsrepresentant fra FrP som i sterke ordelag kritiserte vegplanene. Det var helt uhørt å bygge riksveger i Norge med kun toppfart på 90 km/t. Hun viste til hva som skjedde i Europa for øvrig hvor vegnettet ble bygd til fri fart eller toppfart på 120-130 km i timen. Dette var også den gang ikke helt korrekt. Flere land i Europa hadde på dette tidspunktet satt ned farten på flere veger av miljømessige årsaker. For et parti som har lite til overs for miljøtiltak er det naturligvis helt uvirkelig å tenke miljø i forbindelse med alle former for utbygging.

Så skjedde det at FrPs samferdselsminister Solvik-Olsen foreslår for regjeringen Solberg at alle stamveger i Norge skal bygges ut med toppfart 130 km/t og at det etableres et statlig utbyggingsselskap Nye Veier AS. Etter behandling i regjeringen blir resultatet at stamvegnettet skal bygges ut med 110 km/t. 130 km/t blir droppet etter tilråding fra eksperter på vegutbygging. Vegprosjektet godkjennes utbygd etter framleggelse av proposisjon 81 S 2017-2018.

Nye Veier inngår kontrakt med det spanske selskapet Acciona som utarbeider nye planer for vegprosjektet. Slik jeg har forstått godkjenner kommestyrene i Stjørdal og Trondheim Nye Veiers framlagte utbyggingsplaner med toppfart på vegen med 110 km/t. Flertallet i Malvik kommuestyre protesterer og vil ha toppfart 90 km/t, men må til slutt krype til korset etter mye om og men. Nye Veier avtaler med regjeringen at hvis ikke Malvik vedtar framlagte reguleringsplan, så vil regjeringen vedta reguleringsplanen slik at lokaldemokratiet i Malvik ikke får noen innflytelse på et prosjekt som angår egen kommune og befolkning i stor grad.

Tida går, vegprosjektet består og utbyggingen vil vare i mange år framover. Hensikten med å bygge vegen i sammenheng fra Ranheim til Værnes skulle være at kostnadene blir lavere. Hadde en bygd ferdig vegen Ranheim – f.eks Svebergkrysset som 1. byggetrinn, så er min uærbødige påstand at denne strekningen ville vært ferdig utbygd i dag. Det er her behovet for 4-felts veg er størst. Tillater meg også en annen påstand – hadde Vegvesenet ikke blitt fratatt prosjektet, så hadde sannsynligvis vegen for hele strekningen blitt ferdigstilt i løpet av dette året.

Ettersom jeg er enig med nevnte leder i Adressa, så vil jeg påstå at Sivert Bjørnstad har lite å skryte av når det gjelder vegutbygging i den kommunen han har sine aner. Kona hans, stortingsrepresentant for Høyre fra S-T, deltok for en tid tilbake i Dagsnytt 18 og forsvarte Solbergregjeringens behandling av vegplanene og avviste dermed alle påstander om feilinvesteringer. At kostnadene øker i takt med den tiden det tar å få ferdig vegen, skyldes ene og alene FrP og regjeringen Solberg.

Er kostnadene til vegvesenets planlegging medregnet i den foreløpige regnskapsoversikten? Hva er kostnadene med at dyrkajord brukt til blant annet riggområder, blir liggende brakk i alle disse årene? Hva koster det bilister, kollektivtransport, transport av varer og tjenester, når vegutbyggingen tar mange flere år enn nødvendig? Hva med alle ubehageligheter i form av støv og støy for de som bor langs vegtraseen?

Denne vegutbyggingen er blitt et skandaleprosjekt for dårlig politisk håndtering. Det gjelder først og fremt sentralt, men også lokalt. Personlig synes jeg ikke media heller har vært på høyde i sin behandling. Det var tidlig klart at her har media i for sterk grad vært klakører til Solbergregjeringen. At politikere på Stortinget og andre politikere i framskutte verv ikke har kommentert utviklingen i vegprosjektet, kan en kanskje forstå. De fleste har vel vært involvert på en eller annen måte tidligere. Selv om jeg er en gammel mann, håper jeg å oppleve at vegen en gang om mange år blir ferdigstilt. Sammen med mange andre må jeg fortsatt i lang tid daglig akseptere at livssituasjonen blir mye støv og ikke minst støy.

Øyvind Haagenstad