Som en kan lese i artikkel publisert torsdag var saken om ny vurdering av mobbeombudet i Malvik opp til behandling i utvalg for oppvekst og kultur, hvor undertegnede stilte for Høyre. Her ble det vedtatt av flertallet å fjerne mobbeombudet for en ny plan.

Høyre har vært ett av få parti som har gått ut med et klart signal i media om at vi er for å videreføre stillingen. Derfor fremmet Høyre og FrP et alternativt forslag om at det skal bli en permanent 100% stilling etter prøveperioden, som ble nedstemt av flertallet. Noe som er veldig trist.

Med det forslaget flertallet stemte for i utvalget skal dagens mobbeombud erstattes med «En fast heltidsstilling som lettere kan integreres i det helhetlige arbeidet for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø for barna i Malvik», som Sivertsen (SP) forteller til Bladet. Det er bra at det fortsatt skal være en stilling som mobbefeltet kan omfavnes under, men det kommer en rekke ulemper med det også.

Først og fremst, et kommunalt mobbeombud er mye mer hensiktsmessig når det er en rolle med en tydelig arbeidsinstruks som ikke skal kombineres med andre forefallende arbeidsoppgaver. Noe jeg er redd det vil skje med det vedtatte forslaget. Det vil ikke lenger være en «øremerket» stilling til mobbing. Det vil heller ikke bli en stilling som står uavhengig fra kommunens administrasjon og skolene.

Selv om vi har et mobbeombud på fylkesnivå, vil det som nevnt i saksframlegget, være uheldig at barn- og unge og foresatte at de må opp et hakk, kanskje med mindre kapasitet og det vil nok være en økt terskel for å kontakte fylkesnivå fremfor et kommunalt. Vi mister et godt lavterskeltilbud. For dagens mobbeombud, har som rådmannen fremlegger, vært et svært tilgjengelig og godt synlig ombud blant innbyggerne. Mobbeombudet har deltatt i mange møter med elever og foresatte på skolene, og har vært tilgjengelig for samtaler på både ettermiddag og kveld. Noe som har opplevdes som positivt, da en elev som kanskje har stort fravær fra før, slipper å være borte fra skolen for å møte mobbeombudet. Foreldre trenger heller ikke å ta seg fri fra jobb.

Jeg mener det også er viktig å poengtere, at denne debatten handler selvfølgelig om mobbeombud som institusjon, ikke som person. Selv om det er betydelig å nevne Helle Garberg Rånes i stillingen som har prestert en imponerende innsats. Uansett hvem som skulle hatt rollen i fremtiden, er det en kjempeviktig stilling å opprettholde.

Dette er min siste bønn om at vi må opprettholde det kommunale mobbeombudet på permanent basis. For barna og ungdommene som går med en konstant klump i magen. For jeg mener det er nemlig så viktig at vi har et mobbeombud som i dag. Høyre skal hvertfall fortsette å kjempe for forslaget fra oss og FrP om en permanent stilling i formannskap og kommunestyre.