Det vil være et historisk feilgrep å innvilge riving av Løvsethstua.

Stjørdal bør styrke vernet av de få historiske bygningene som er igjen i sentrum. Tenk om Løvsethstua kunne framstå i fornyet prakt til hundreårsjubileet i 2025.

Vennatrø Gruppen ønsker å rive Løvsethstua, trehuset i jugendstil fra 1925 som ligger i Kjøpmannsgata 17, og har søkt om dispensasjon fra sentrumsplanen. I sentrumsplanen vedtatt i 2019 er det markert at bygget skal bevares – på grunn av den historiske verdien.

Det er prisverdig at Fortidsminneforeningen Sør-Innherred lokallag og Stjørdal museum Værnes gjør felles sak for å bevare Løvsethstua (Bladet 28. desember). Fylkeskommunen er også tydelig på at huset ikke bør rives. Fortidsminneforeningen og museet peker på at i Stjørdal er bygningen i en særstilling, og skiller seg fra det som ellers er igjen av det gamle Stjørdal.

Etter mange år med ganske så fritt leide for utbyggerne i sentrum er det bare noen få eldre hus tilbake. En del hus er flyttet til museet på Værnes, men jeg opplever at stadig flere nå ser at nok er nok.

foto
Morten Harper mener det vil være et feilgrep å rive Løvsethstua. Foto: Jan Erik Sundøy

Kulturminner bør tas vare på der de står.

I fjor var det også en lignende sak øst i sentrum, der det ble søkt om å rive et vernet bygg i Kirkevegen 6. Dette ble klokt nok avvist av planutvalget i november. Både de hensynene den fortsatt ganske nye sentrumsplanen skal ivareta og likebehandling taler for at det ikke kan innvilges dispensasjon og riving heller av Løvsethstua. Flere bygg i Kirkevegen er dessuten truet, og Fortidsminneforeningen gjør et viktig arbeid for å løfte frem betydningen av å ta vare på restene av gamle Stjørdal i sentrum.

Sentrumsplanen sier blant annet: «Det er derfor viktig å ta vare på de gamle bygningene som står igjen og forteller historien, både nederst i Kjøpmannsgata, de enkeltbyggene som står igjen og miljøet i Kirkevegen».

Det er kanskje med byer som med mennesker. Vi har de beste forutsetningene for å møte framtida på en trygg og god måte ved å kjenne vår egen historie og stå på det fundamentet den gir oss.

Jeg synes avdelingssjef Jon-Arild Johansen ved Stjørdal museum Værmes uttrykker det godt i et tidligere innlegg: «Verdien i de historiske bygningsmiljøene er ikke bare for turister, men minst like mye for innbyggerne i form av blant annet identitet, tilhørighet og potensiale for utvikling. Derfor bør også Stjørdal være svært tilbakeholden med å tillate ytterligere utarming av sentrum ved å rive historisk bebyggelse.» (Bladet 11. september)

Løvsethstua har behov for restaurering. Det behovet har vi sett bygge seg opp over tid, og det fine huset ble påført ytterligere skader senest med den påsatte brannen i desember. Kommunen må si et tydelig nei til søknaden om å rive huset. Så bør kommunen også ta et initiativ for at restaureringsarbeidene kommer i gang. Målet bør være at Løvsethstua kan framstå i fornyet prakt til hundreårsjubileet i 2025. Som en stor eiendomsaktør burde også Vennatrø Gruppen se verdien som ligger i dette for Stjørdal.