I 1999 vedtok kommunestyret i Stjørdal et utvidet stillingsvern og fortrinnsrett for ansatte med langvarig sykefravær. Dette innebærer i praksis at en ansatt som har en helsetilstand som krever mer enn 12 måneder for å utrede, diagnostisere, behandle og rehabilitere får mulighet i ytterligere 12 måneder til å komme tilbake til sin stilling.

Om dette vedtaket blir endret i tråd med kommunedirektørens forslag så risikerer ansatte å få oppsigelse fra sin stilling på samme tidspunkt som sykepengene går over til arbeidsavklaringspenger (redusert utbetaling til 60 prosent). Dette betyr at om du bruker mer enn 12 måneder på å komme tilbake til jobb så risikerer du å må skaffe deg en ny jobb.

Vi tillitsvalgte er ikke kjent med at denne ordningen som man vedtok i 1999 har vært et problem i Stjørdal kommune. Denne ordningen har ingen direkte økonomiske kostnader. Hvorfor har ikke arbeidsgiver drøftet med oss at denne ordningen skaper problemer for oppfølgingen ved sykefravær? Hvorfor er ikke ordningen evaluert? Slik at et saklig og etterrettelig dokument kan danne grunnlag for en beslutning om å oppheve vedtaket fra 1999. I respekt for både kommunestyrevedtak og de ansatte i Stjørdal kommune.

Vi opplever at dette forslaget kommer uten at problemet i det hele tatt er gjort kjent i organisasjonen. At ordningen er en sovepute for sykefraværsoppfølgingen er en sosial konstruksjon, eller i verste fall en illusjon. Vi har ingen tro på at ansatte nå skal få bedre eller raskere oppfølging som en følge av at denne ordningen oppheves. Vi mener at kommunen med sine cirka 2000 ansatte kan opprettholde denne ordningen uten at det medfører noen særlige ulemper sett opp mot den personlige kostnaden det har for de få denne ordningen gjelder.

Vi håper derfor at Stjørdals politikere tar sitt arbeidsgiveransvar såpass alvorlig at vedtaket fra 1999 opprettholdes inntil et skikkelig grunnlag fremlegges. Hvorfor? Jo for å ivareta de svært få som omfattes av denne ordningen men som samtidig er i en såpass sårbar situasjon at de bør vernes fra oppsigelse.