Sogn Avis gjenga den 30.11. i fjor varaordfører i Lærdal kommune Jan Olav Fretland med at «Det ergrar meg at det ikkje går an å sjå at Lærdalsøyri er tettstaden i Lærdal kommune.» Han siktet til vegskilt hvor det står kommunens namn, dvs. Lærdal.

Tilsvarende er også tilfelle for to av de mest kjente stedene i tidligere Nord-Trøndelag fylke: Verdalsøra og Stjørdalshalsen.

Å holde disse stedsnavna unna vegskilta vil over tid føre til at navna gradvis går ut av bruk for til sist å forsvinne helt, og det har kanskje skjedd allerede i stor grad. To eksempler på det har vi fra Overhalla hvor vegskilt med navna på de to bygdesentra/kirkestedene Hunn og Ranemsletta ble erstattet av hhv namnet på bygda Skage (ca. 1970) og kommunens namn Overhalla (på 1990-tallet). Kommunen vedtok i 2014 namneendring i samsvar med daværende vegskilting. Vedtaket ble påklaget og Klagenemnda for stedsnamnsaker tok klage til følge og vedtok at korrekte namn er hhv Hunn og Ranemsletta. Etter en lang prosess hvor regjeringa Solberg forsøkte å forhindre omskilting i tråd med nemndas vedtak, skjedde likevel det i februar 2018 etter sterkt påtrykk fra daværende Sivilombudsmann (nå Sivilombudet).

Både Verdalsøra og Stjørdalshalsen er skiltet med de respektive kommunenes namn dvs Verdal og Stjørdal. Begge deler er feil både faktisk og rettslig. Feil namn på skilt er i strid med stadnamnlova, jf § 1. Loven fastslår at alle offentlige organer plikter å bruke korrekte stedsnamn, dvs namn som er registrert i Sentralt stedsnamnregister (SSR) og derfor også framgår av Norgeskart. Begge deler administreres av Statens kartverk.

Både Verdalsøra og Stjørdalshalsen er registrert i SSR/Norgeskart og da som hhv tettbebyggelse og tettsted. Det er ingen tvil om at begge er tettbebyggelser, men også tettsteder iht definisjon fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg er begge også bygdesentra og kommunesentra samt kirkesteder.

Verre er det at namnet Stjørdalshalsen kun vises på Norgeskart i liten målestokk og på en måte som ikke er lett tilgjengelig. Kartet tyder på at namnet kun omfatter en liten del av stedet, og det er feil. Namnet bør legges inn på større målestokker slik at det ikke er grunnlag for tvil om hva stedet heter. I større målestokk står det kun Stjørdal og det er både misvisende og feil også pga at namnet Stjørdal er plassert der Stjørdalshalsen ligger. Endring kan enkelt skje ved samtidig å flytte namnet Stjørdal lengre opp i dalen slik at feil og misforståelser kan unngås. Bemerker at Stjørdal både er namn på et område dvs dalenl og namn på kommunen.

Tilsvarende er tilfelle for Verdal hvor kun namnet Verdal framgår av kart i stor målestokk. I mindre målestokk framgår navnet Ørin og Ørmelen og i enda mindre målestokk også det korrekte namnet Verdalsøra, men slik at det tyder på kun å omfatte en liten del av Øra. Det ser faktisk ut til at namnet Verdalsøra kun omfatter ei rundkjøring. Namnsettingen på kartet er derfor både misvisende og feil.

Også for Verdal vil en kunne unngå misforståelser ved å flytte namnet Verdal et stykke fra kommunesenteret Verdalsøra.

Det kan neppe være tvil om at Kartverket plikter å endre karta for disse stedene og at Statens vegvesen plikter å skilte om med korrekte navn. Kommunene bør på sin side bidra til at det skjer.

I så fall vil begge disse sentrale historiske navna bli ivaretatt i framtida. Det fortjener de og det fortjener også kommende generasjoner.

Et teoretisk alternativ kan være å vedta å fjerne fr eksisterende namna Verdalsøra og Stjørdalshalsen. Et slikt vedtak vil være i strid med stadnamnlova og derfor ikke gyldig, jf § 3.

Ansvarlige myndigheter bør iverksette nødvendige tiltak innen rimelig tid.