Politikerne i Malvik kommune er svært opptatt av at de skal være forutsigbare i sin behandling av større saker. Videre er naturvern, bevaring av dyrket mark og ivaretagelse av innbyggerne høyt prioritert.

La oss ta et tilbakeblikk. I 2011 var steinbrudd og massedeponi for rene fyllmasser på Vollan opp til sluttbehandling i kommunestyret. Dette var tredje gang kommuneplans arealdel ble behandlet.

Etter en lang prosess i kommunale organer skulle saken avgjøres av kommunestyret. Innstillingen fra administrasjonen var positiv. Fylkeslandbrukssjefen støttet planen, men uten at nye opplysninger var kommet inn ble tiltaket nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kommunestyret.

Hva skjedde på veien? På sikt ville kommunen ha blitt tilført flere hundre mål med ny dyrket mark. Hvorfor stemte Senterpartiet mot?

Det er det bare politikerne og noen utvalgte som vet. Mange spurte om det var lovlig. Burde ikke grunneier og planlegger fått et signal før mye tid og penger var brukt? Lovlig var det, men har vi hele sannheten?

Så går det noen år og planene om steinbrudd og massedeponi på Vollan blir aktuelt igjen. Utvidelse av E6 mellom Trondheim og Stjørdal skal bygges og det kan dokumenteres store miljøgevinster ved å ha et steinbrudd som ligger sentralt med stein av god kvalitet.

Steinbrudd og massedeponi på Vollan kommer på nytt inn i kommuneplanen og etter en lang og omstendelig behandling av reguleringsplanen i kommunale organer skal til slutt saken avgjøres av kommunestyret. Innstillingen fra ARESAM er positiv. Også denne gangen er innstillingen fra administrasjonen positiv.

Så skjer det igjen. Planen blir nedstemt med henvisning til blant annet vern av rødlistearter. Dette skjer selv om det kommer frem av saksframlegget at arealene med rødlistearter er tatt ut av planen.  En annen årsak er hensynet til naboer. Støy og utsikt. De naboene det er snakk om bor ca. 1 km fra Vollan. Driften av steinbruddet var også med i begrunnelsen uten at noen hadde satt seg inn i hvordan et steinbrudd drives.

Er politikerne samstemte og dermed forutsigbare for allmennhetene i sine begrunnelser. Når Malvik kommune samtykket i lagring av vindmøller, ble området undersøkt iht. lov om naturmangfold og ble rødlisteartene ivaretatt? Er området for lagring tilbakeført til slik det var før, slik loven krever?  Hvorfor ikke?

Et av hovedargumentet til avvising av tiltaket på Vollan var hensynet til naboene. De ville få forandret utsikt og bli forstyrret. Hva med innbyggerne i Hommelvik, vil ikke de bli få sin utsikt endret når Hommelvik stasjonsby kommer? Eller stiller det seg annerledes her?

Steinbruddet og massedeponiet på Vollan ble «ofret». Politikerne skulle vise hvem som bestemte i Malvik kommune. De er gjennomskuet.

Noen grunneiere og en entreprenør er igjen holt for narr og «ofret». Vi går ikke med på alt, sier politikerne, det er vi som bestemmer. Ja dessverre. Mye tid og masse penger er bortkastet. Hva med litt forutsigbarhet, eller gjelder det bare for utvalgte? Hva med litt skamvett? Det er heldigvis snart valg, kanskje kan nye politikere rette opp noen av feilene og uretten som er begått?

Per Snustad

17.10 2022.