Som den aktive innbyggeren jeg er i Malvik Kommune spør jeg ut ifra de siste ukenes utvikling i Moan/Stasjonsfjæra saken – lokaldemokratiet - hvordan fungerer egentlig det?

Dette er det jeg tror jeg vet ut fra den kjennskap jeg som «menigmann» les innbygger i Malvik kommune (og de fleste andre kommuner i Norge vil jeg tro):

  • Vi velger politikere/kommunestyrerepresentanter fra de ulike partiene som stiller lister ved et kommunevalg.

  • Dette gjør man ved å stemme på det politiske partiet man er mest enig med.

  • I tillegg kan man kumulere enkelte politikere ved å sette ett kryss ved navnet – da vil man gi disse dobbeltstemme.

  • Man kan også skrive på enkeltnavn fra andre partier som man mener kan gjøre en god jobb som kommunestyrerepresentant – såkalte «slengere».

  • Det finnes så systemer som fungerer godt - og det regnes ut hvem som får flest stemmer og kommer inn i kommunestyret.

Hvordan finner du så et parti som du ønsker å bruke stemmen din på? Jo, du leser gjennom partiprogrammet, du kan også ta ulike valgomater for å se hvilket parti som sammenfaller mest med dine meninger i den kommunen du bor i. Videre kan du delta på debatter og engasjere deg i ulike saker som er oppe til diskusjon i din kommune. Hva partiet står for sentralt – kan også være avgjørende for hvilket parti man velger å stemme på.

Nå kommer det en påstand fra meg. Det kan også være tradisjon hvilket parti man stemmer på «dette partiet har jeg stemt på siden krigen – og derfor skal jeg stemme på dette partier nå også – selv om jeg er uenig i flere saker og i deler av politikken partiet fører».

Så er det valgløftene og det såkalte partiprogrammet som de ulike partiene har. Det virker som det i noen tilfeller er slik at de fraviker partiprogrammet sitt når det kommer til ulike saker som de gikk til valg på. Hvorfor skal ikke jeg komme med noen svar på – men velgerne har reagert ved flere slike tilfeller her i Malvik – uten at det ser ut til å ha fått noen konsekvenser for hvem som blir gjenvalgt.

I Hommelvik sentrum har det se siste par årene vært en stor sak som angår alle som bor i sentrum – og alle som har et forhold til Vika og Stasjonsfjæra. Her er det ulike meninger, men jeg må bare innrømme at jeg ikke klarer å bli klok på hva enkelte politiske partier her i kommunen mener om utbyggingssaken.

Det har vært nevnt mange ganger før i Bladet og andre steder, men en kort repetisjon kommer her for eventuelle nye lesere.

«Plankonsulent PKA har på vegne av Hommelvik stasjonsby AS v/Oddstein Rygg (eid av Hommelvik Sjøside AS og Bane NOR Eiendom AS), varslet om oppstart av en reguleringsplan for utbygging områdene nord for Hommelvik sentrum, Moan og Stasjonsfjæra. Det foreslås nedbygging av disse friområdene med hele 350 nye leiligheter pluss næring, fordelt på 16 store blokker på 5-6 etasjer».

Fra juni 2020 har undertegnede jobbet aktivt gjennom Sentrum Vel Hommelvik – og som privat person – for å stoppe disse planlagte betongklossene som vil ruve svært høyt å ødelegge tettstedets utsikt mot Frosta, stenge oss inne og privatisere den flotte badefjæra vår (Stasjonsfjæra) som benyttes som rekreasjonssted for folkesjela sommer som vinter.

«Vil du være med å påvirke (som privatperson) må du melde deg inn i et politisk parti» har jeg fått høre gang på gang. Ja, så gjorde jeg det da. Jeg meldte meg inn i Malvik Høyre.

Da saken om bygging av 350 boenheter og 6 etasjers blokker på Moan/Stasjonsfjæra skulle opp i Aresam (-utvalg for areal og samfunn) den 7.10.21, kalte Høyre i Malvik inn til medlemsmøte om saken – og jeg møtte opp. Alle som var tilstede fikk sagt sin mening, og dette handler ikke om å få sin vilje igjennom, men å lytte til medlemmene i et parti. Jeg føler at våre meninger ble hørt, selv om Høyre var for utbygging, men i en mye mindre skala. Den opprinnelig byggemengden var 180 boenheter og 3-4 etasjer.

Nå har et annet parti, AP (Arbeiderpartiet) hatt et tilsvarende møte den 26.01.22 kan jeg lese i Bladet. Så fint, skriver jeg til en person som jeg vet er medlem av AP, fikk du lagt fram din mening om saken? Hvilket møte? Svarer vedkommende. Ingen varsling til denne personen i alle fall. Det kan sikkert være en glipp, men leder i AP i Malvik Turid Eidem Olsen sier til Bladet den 08.02.22 at «det går sms eller e-post til alle som har registrert seg at de ønsker å få tilsendt sms eller e-post fra partiet». Etter at dette har vært belyst – har det kommet innkalling til neste møte har jeg blitt opplyst om.

Så til hva AP sier om utbyggingssaken i Bladet 05.02.22 at de vil lempe på kravene som ble vedtatt i Aresam den 07.10.21. De snur også i forhold til konsekvensutredningen som ble vedtatt. Det er medlemmene i partiet som avgjør hva vi skal bestemme, sier AP.

I Bladet 12.02.22 skriver flere politikere fra AP at det ikke stemmer at de lemper på kravene. «AP har tydelige krav som må innfris dersom en fremtidig utbygging skal realiseres». Det går rundt i hodet på meg i alle fall – hva mener disse lokalpolitikerne egentlig? Jeg spør: Kan vedtaket i Aresam settes til side når det passer seg slik - for at utbygger skal få bygge ønsket antall blokker?

I andre saker som jeg/flere har engasjert oss i får vi høre at vedtaket i utvalgene er veiledende for hva som blir vedtatt i kommunestyret. Slik også nå nylig i de omstridte planene om å etablere et steinbrudd på Vollan som ble nedstemt i kommunestyret etter at Aresam gikk imot bygging av steinbrudd og massedeponi. Her fulgte kommunestyret med AP og SP (Senterpartiet) Aresam sitt forslag om å gå i mot - selv om utbygging av et steinbrudd ligger i arealplanen til Malvik Kommune. Argumentene her for å stemme ned forslaget var å ivareta naturmangfoldet og kulturlandskapet. Mange av de samme argumentene som brukes for å bevare friluftsområdet som park og et område som er tilgjengelig for allmennheten og plante og dyrelivet.

Med min noe mangelfulle kunnskap i det politiske liv vil jeg tro at det er slik et politisk utvalg vanligvis skal fungere. Politikerne deles inn i ulike utvalg, slik at man skal kunne sette seg bedre inn i et område. Det er vel ofte slik at det kan være svært tidkrevende å sette seg like grundig inn i alle områder. Så legger utvalget fram et vedtak og kommunestyret stemmer over dette, og i de aller fleste tilfeller følges vel anbefalingene til Aresam?

Er det da slik at man ofte kaster dette vedtaket? Er noe av hensikten med de ulike utvalgene da borte? Ikke vet jeg – jeg bare reflekterer høyt rundt dette som flere virker til å være opptatt av nå.

Før vedtaket i Aresam var jeg på møte med flere politikere i trå av mitt verv Sentrum Vel. De var lydhøre, og vi jobbet godt sammen. Kunne vi spart oss den jobben? Som vi gjør frivillig for de mange som ønsker en fritidspark på området Moan/Stasjonsfjæra? Hva er vitsen med å engasjere seg hvis utbygger ikke trenger å forholde seg til de tre punktene som ble vedtatt i Aresam 7. oktober?

Er det lokaldemokrati på sitt beste at eiendommen Moan/Stasjonsfjæra ble solgt i 2012 uten at det ble avholdt folkemøter når bygdas viktigste område ble solgt for det som kan kalles en spottpris? (17 millioner).

Nå skal ikke folkemøte avholdes før planen om utbygging av Moan/Stasjonsfjæra-området er lagt ut på høring. Det er vel og bra det - men 10 år for sent etter min mening. Selvsagt skal jeg møte opp på et slikt Folkemøte når det kommer. Det er i møtet med politikerne at det kan skje en utvikling. De er folkevalgte – de representerer oss innbyggerne. Det er viktig å snakke med dem når mange mener at de fjerner seg fra det som en stor gruppe av innbyggerne er opptatt av – nemlig fjæra vår!

I Sentrum Vel er det ca. 400 boenheter og vi har kalt inn til to folkemøter om utbyggingssaken – hvor de oppmøtte innbyggerne var klart imot bygging av blokker på det aktuelle området.

Vi er mange og ønsker å bli hørt! Det vi ikke ønsker er at uenighet i denne saken skal utvikle seg til krangling og uvennskap. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet på en gang, og å beholde roen og ha respekt for hverandre – uansett syn på saken! Dette er særlig viktig i en urolig tid som nå – at ulike syn respekteres og at vi får en løsning på saken som alle innbyggerne kan leve med.