Svarinnlegg til Silje Ohren Strands debattinnlegg i Bladet lørdag 11. juni.

Et partidemokrati er på mange måter likt demokratiet ellers; alle har rett til å bli hørt. Demokrati er derimot ikke ensbetydende med at alle har rett til å få viljen sin.

Malvik Arbeiderparti er positive til sentrumsutvikling i Hommelvik. Dette innebærer en utbygging på Moan i Hommelvik sentrum - ikke i Stasjonsfjæra i Hommelvik slik motstandere av utbyggingen gjentar til det kjedsommelige.

Malvik Arbeiderparti har altså over lang tid vært positive til og jobbet for en utvikling av Hommelvik sentrum. Tilgangen til Stasjonsfjæra i Hommelvik er viktig for mange av vår innbyggere - mange av dem medlemmer i Malvik Arbeiderparti. Det har derfor vært viktig for styret å legge opp til en ryddig medlemsbehandling av saken. Det mener vi at vi har gjort.

Malvik Arbeiderparti har sammen med arbeiderlagene lagt til rette for en grundig medlemsbehandling av Moan-saken. 26. august 2020 ble planene for første gang presentert for våre medlemmer. I samme møte ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med saken. Denne gruppa har jobbet kontinuerlig med Moan-utbyggingen, og resultatet av arbeidet har ved flere anledninger blitt lagt frem for medlemmene våre. 5. oktober 2021 gjennomførte Arbeiderpartiet et godt besøkt medlemsmøte hvor det ble fattet vedtak om en rekke krav til planene. Disse kravene ble lagt frem i ARESAM-møtet to dager senere. Den 26. januar i år inviterte vi medlemmene våre til et informasjonsmøte om status i Moan-saken. Ingen vedtak ble fattet i dette møtet.

Møte Silje Ohren Strand viser til i sitt innlegg ble gjennomført den 29. mars i år. Hensikten med dette møte var å la medlemmene våre ta stilling til planforslaget slik det forelå den gang gjennom gruppediskusjoner. I forkant av gruppediskusjonene ble det utdelt to illustrasjoner for hvordan en tenkt utforming kunne se ut - enten i form av en «dalform» eller en «utvidet dalform». Som en del av gruppediskusjonen ble medlemmene bedt om å ta stilling til en av disse. Det var ikke ønskelig fra styrets side å legge noen føringer for gruppenes arbeid - derav ingen innledning eller saksdokumenter. Med utgangspunkt i prosessen redegjort for ovenfor kjenner vi oss derfor ikke igjen i Strands påstand om at vi har «ført noen bak lyset».

Silje Ohren Strand må gjerne komme med innspill til hvordan flere av våre medlemmer kan delta aktivt i partidemokratiet. Det vil vi i styret ta til oss. Samtidig er det ulike årsaker til at noen medlemmer ønsker å delta mer aktivt i partidemokratiet enn andre. Det må vi respektere.

Videre står ikke debatten om Moan-utbyggingen seg på at motstandere av utbyggingen stadig stiller spørsmål ved våre (og nå også tidligere) folkevalgtes pålitelighet. Det samme gjelder saksopplysninger fra kommunens administrasjon eller beregninger gjort av utbygger. Med dette i bakhodet; hvilke saksopplysninger mener så motstandere av utbyggingen vi skal legge til grunn for vår behandling av saken?

Malvik Arbeiderparti er positive til sentrumsutvikling i Hommelvik, og dermed også til en utbygging på Moan-området. En utbygging må derimot skje på våre premisser. Derfor fattet vi i medlemsmøtet 29. mars det vi mener er et vedtak som stiller tydelige krav overfor utbygger, men som også ivaretar det som har vært viktige krav fra medlemmene i Malvik Arbeiderparti gjennom hele prosessen: redusert byggehøyde, ivaretakelse av siktlinjer og rikelig plass til det som forhåpentligvis vil bli et mer tilgjengelig frilufts- og rekreasjonsområde.