I Bladet 5. februar, under tittelen «FIkk klar melding fra utbygger - nå lemper de på kravene i den betente saken», kunne det virke som at Malvik Arbeiderparti er villige til å lempe på flere av våre krav til utbyggingen på Moan-området. Dette stemmer ikke. Arbeiderpartiet i Malvik har tydelige krav som må innfris dersom en fremtidig utbygging skal realiseres.

Redusert byggehøyde og gode siktlinjer skal sikre at området ikke oppleves som en «mur» mot sjøen, og at sjøen kan sees fra sentrumsområdet. Bygningenes plassering må være slik at det blir rikelig plass for frilufts- og rekreasjonsområde. Alle disse kravene er fremdeles viktige krav for Arbeiderpartiet i møte med utbygger. Disse kravene har vi god dekning for i partiet vårt.

Malvik Arbeiderparti har sammen med Hommelvik Arbeiderlag lagt til rette for en grundig medlemsbehandling av Moan-saken. 26. august 2020 ble planene for første gang presentert for våre medlemmer. I samme møte ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med saken. Denne gruppa har jobbet kontinuerlig med Moan-utbyggingen, og resultatet av arbeidet har ved flere anledninger blitt lagt frem for medlemmene våre. 5. oktober 2021 gjennomførte Arbeiderpartiet et godt besøkt medlemsmøte hvor det ble fattet vedtak om en rekke krav til planene. Disse kravene ble lagt frem i ARESAM-møtet to dager senere.

Den 26. januar i år inviterte vi medlemmene våre til et informasjonsmøte om status i Moan-saken. Absolutt ingen vedtak ble fattet i dette informasjonsmøtet. Å påstå at Malvik Arbeiderparti har snudd i saken, og at dette ble forankret i medlemsmøtet vårt 26. januar, er derfor løgn - eller i beste fall en misforståelse.

Tirsdag 8. februar velger Bladet å publisere en sak om at «bare 16 medlemmer var med på snuoperasjon i betent boligprosjekt». Dette stemmer heller ikke. I informasjonsmøtet 26. januar ble det, som nevnt, ikke fattet noe vedtak - kun gitt informasjon. Med utgangspunkt i samme artikkel, anklager Bladet Malvik Arbeiderparti for å ha invitert medlemmer ut fra deres politiske standpunkt i saken. Dette er en særs alvorlig anklage å komme med, spesielt alvorlig blir det når dette settes på trykk i avisas leder.

Innkalling til møter i Malvik Arbeiderparti sendes ut via SMS og/eller e-post. Derimot er det opp til medlemmene selv å huke av for om de ønsker å motta slik informasjon når de melder seg inn i partiet. Blant våre medlemmer er det kun åtte som ikke har huket av for at de ønsker å motta nyhetsbrev og møteinnkallinger på SMS og e-post.

Videre registrerer vi at flere har etterlyst et folkemøte i regi av kommunen. Dette er også noe Malvik Arbeiderparti ønsker. Arbeiderpartiet var derfor med å vedta forslag om folkemøte i ARESAM-behandlingen av planen for Moan. Målet vårt er at kommunen inviterer til et folkemøte som en del av høringen. Men, først må planen legges ut på høring - noe alle partier var enige om. For at planen skal kunne legges ut på høring, må et flertall i utvalg for areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM) stemme for dette. Med andre ord vil ikke kommunen invitere til folkemøte slik saken står nå, ettersom utvalget i oktober besluttet å sende planen tilbake til utbygger med vedtatte endringer, deriblant våre krav til byggehøyder, siktlinjer og friområde.

Malvik Arbeiderparti er positive til en utvikling av Moan-området. Dette så fremt utbygger imøtekommer oss på det som er viktige krav for våre medlemmer, nemlig redusert byggehøyde, ivaretakelse av siktlinjer og rikelig plass til friluft- og rekreasjonsområde.