Malvik SV er opptatt av at ny bebyggelse i Hommelvik må være i tråd med eksisterende lav trehusbebyggelse. Hommelvik har høye åser i tre himmelretninger derfor er det viktig at utsikten og åpningen mot nord og sjøen ikke lukkes. Da vil også Hommelvik oppleves som mer lukket og miste mye av dagens identitet.

Det er ikke mange parker eller områder i Hommelvik der barn og ungdom kan oppholde seg uten at de forstyrrer eller er til sjenanse. Det er derfor viktig at området ned mot Stasjonsfjæra blir et område som oppleves som skjermet, og et område som innbyr til aktivitet.

Malvik SVs primærstandpunkt er at hele planområdet burde vært regulert til LNF-område. Deretter burde kommunen søke Miljødirektoratet for å omgjøre området til regionalt friluftsområde. Det ville sikret Hommelviks innbyggere et område for rekreasjon og friluftsliv og bevart strandsonen for allmennheten.

Bygging av boliger innenfor 100-metersonen bør unngås så langt det er mulig for å sikre allmennhetens fri ferdsel og og for å verne om fugle- og dyrelivet i strandsonen.

I retningslinjene om bygging i 100-metersbeltet fra kommunal- og distriktsdepartementet er Malvik definert i sone 2, som en kommune der presset på arealene er stort. Forskriften tar blant annet opp:

«Som hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt i planleggingen. Dispensasjoner skal unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort. Ny utbygging skal unngås på arealer med betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Det bør være en restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder av kommunen med press. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen.

Ny vesentlig utbygging til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse anses å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og krever reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I pressområder skal kravet til reguleringsplan tolkes strengt.»

Malvik SV mener at å tillate en storstilt utbygging av Moan ikke vil være i tråd med disse retningslinjene.

Hvis det likevel ikke skulle være flertall for å stanse den planlagte utbyggingen av Hommelvik Stasjonsby, mener Malvik SV at det er behov for følgende endringer på reguleringsplanen for Hommelvik Stasjonsby:

1: Antallet boenheter og antallet boliger og areal avsatt til boligformål må reduseres kraftig, og arealet avsatt til friluftsområde, lekeplasser og offentlige formål må økes tilsvarende.

2: Byggehøyde på boliger må reduseres kraftig for å sikre mer utsikt til sjøen fra Hommelvik sentrum. Bebyggelsen må utformes mindre ensartet med en blanding av to etasjers rekkehus og mindre leilighetsbygg på maksimum fire etasjer.

3: Boliger bør plasseres lengst øst og vest i planområdet slik at det ikke bygges boliger som stenger for utsikt ned mot sjøen når man står ved stasjonsområdet/kirka i sentrum av Hommelvik. Siktrom mellom boliger må være mye større enn i reguleringsplan slik at sjøen kan ses mer.

4: Tilgang til fjæra og friluftsområdet fra stasjonsområdet/tverrforbindelse må sikres ved bygging av en kulvert og ikke en overgang. Da vil ikke utsikt ned mot sjøen forringes.

5: Det må sikres et tydeligere skille mellom boligområder og områder for allmennheten. Det må sikres en form for skjerming for å redusere konflikter mellom beboere og besøkende til strand/friluftsområde.

6: Området som settes av til friluftsområde må inneholde soner og aktiviteter som er tilrettelagt også for ungdom, ikke bare for voksne og små barn.

7: Det bør reguleres inn egne parkeringsplasser kun for brukere av friluftsområdet, herunder sentralt plasserte handicap-parkeringsplasser, for å sikre at ikke all parkering brukes av beboere i området.

8: Før reguleringsplan kan behandles på nytt må det gjennomføres en konsekvensutredning som gir svar på hvilke konsekvenser dette nye boligområdet vil få for kapasiteten på skoler og barnehager, hvordan boligområdet vil påvirke fugle- og dyreliv i strandsona og hvordan fremtidig klimaendringer og havstigning kan påvirke boligområde og friluftsområde.

9: Boliger i området må plasseres på en slik måte at de på ingen måte gir skygge til strandområdet på dagtid mellom 10 og 16 når det er mest folk på stranda. Illustrasjon over sol og skygge i boligområde viser at med denne planen vil det bli lange skygger ned på friområdet både klokka 10 og 12 i mars.

10: Stier og veier ned til friluftsområdet må anlegges slik at de ikke går mellom boliger og over områder som kommer i konflikt med dem som bor i området. De som ønsker å bruke strand og friluftsområde skal føle seg velkommen og på ingen måte føle at de tråkker inn i noens private hager.

Lignende konflikter som de vi har hørt om på Grillstad i Trondheim må unngås. Området må derfor utformes slik at det blir mulig å være på friluftsområdet og på stranda, for ungdommen uten at de får klager fra beboere i området på grunn av ballspill eller musikk.

11: Det må sikres gode toalettfasiliteter på friluftsområdet.

12: Boliger i området må bygges med saltak, tre som byggemateriale slik at det stilmessig passer inn med Hommelviks eldre bebyggelse. Hommelvik Ungdomsskole er et godt eksempel på et nytt bygg som går fint inn i sine omgivelser i Hommelvik.