I et innlegg publisert i Bladet 14. februar kommer Silje Ohren Strand med en rekke påstander som ikke kan stå uimotsagt. Dette er påstander om meg som ordfører, som medlem i Malvik Arbeiderparti og som kommunestyrerepresentant.

Først som ordfører;

Ohren Strand hevder at ledelsen var kjent med opplysninger om funn av kvikkleire ved ny E6 under kommunestyret 30. januar. Dette er feil! Hadde Ohren Strand tatt seg bryet med å følge det ekstraordinære formannskapet om saken ville hun fått høre kommunedirektøren redegjøre for når de forskjellige i administrasjonen ble kjent med brevet fra Acciona. Selv ble jeg informert 31. januar klokken 16:25 via telefon fra kommunedirektøren.

Videre benevner Ohren Strand politiske møter i utvalget som «plutselige», som ikke kan forstås annerledes enn en påstand om at noen, sannsynligvis jeg, brukte innfallsmetoden for å sette dato for møter. Møteplanen for årets politiske møter i Malvik ble vedtatt 25.10.2022 og der står både ARESAM-møtet 12.01 og kommunestyremøtet 30.01.

Mener virkelig Ohren Strand at hun som medlem i Arbeiderpartiet har noen form for rett til å få forelagt sakspapirer fra kommunedirektøren før alle andre? Det er mulig det er dette Ohren Strand oppfatter som demokrati i praksis, men som ordfører er min oppgave å se til at de som er folkevalgte for alle parti – enten det er utvalg, formannskap eller kommunestyre, får dokumentene tilgjengelig til samme tid og uten unødig opphold når kommunedirektøren godkjenner at sakspapirene er klare. Sakspapirene ble publisert 05.01 klokken 14:13 og før det har ingen politikere hatt tilgang til dem, heller ikke ordfører.

Som medlem i Malvik Arbeiderparti;

Ja, jeg deltok på medlemsmøte i september der saken ble behandlet. Det er ført referat fra det møtet. Det deltok for øvrig 22 personer på møtet, ikke 19 som Ohren Strand påstår, men det er underordnet.

For meg var dette det åttende partimøtet der Hommelvik stasjonsby sine planer har vært tema. Fire av disse møtene var allerede arrangert da Ohren Strand meldte seg inn i partiet, så jeg har stor forståelse for at hun ikke har full oversikt over hele partibehandlinga.

Angående det aktuelle møtet i september, jeg hverken ledet eller hadde ansvar for avstemminga der. Det Ohren Strand snedig nok unnlater å fortelle er at min respons til henne (som hun kaller «belæring»), var forsøk på et svare på det jeg oppfattet som et oppriktig spørsmål fra hennes side om «hvordan er det vi stemmer nå?». Som partifelle følte jeg et visst ansvar for å forsøke å svare på spørsmålet.

Styret hadde utformet et forslag til innspill og det var i løpet av møtet foreslått 3 endringer. En endring ble vedtatt tatt inn og to fikk ikke flertall. Det er riktig at det var flere enn Ohren Strand som stemte for de to siste endringene, men disse ønsket da å støtte uttalelsen i sin helhet selv om de ikke fikk flertall for endringene. Det må være deres valg og som en av dem uttalte: «dette er demokrati i praksis». Alle stemmetallene er ellers dokumentert i referatet, 2 støttet undergang, 4 reduksjon av etasjer, 1 (Ohren Strand) stemte mot hele uttalelsen.

Som kommunestyrerepresentant;

Først og fremst så er det slik at ordføreren også bare har en stemme i kommunestyret, det var 22 som stemte mot konsekvensutredning. Jeg kan bare svare for min begrunnelse for det, selv om jeg aner at det kan være de samme argumentene for flere.

Konsekvensutredning skal etter loven gjennomføres når en skal endre bruken av et areal. Det er et faktum at dette ikke tilfelle i Moan-saken, da det arealet har vært avsatt til sentrumsformål siden 2007. Det er altså noe som kan vedtas.

Ved oppstart av planprosessen avholdes et oppstartsmøte, her angir administrasjonen om de mener konsekvensutredning er påkrevd, i dette tilfellet konkluderte en med nei. Dette må kunngjøres og tiltakshaver må sørge for at det kommer innspill til dette. Ohren Strand sier konsekvensutredning har vært et unisont krav i årevis, likevel er det da ingen som nevner konsekvensutredning i innspillene som ironisk nok hadde opprinnelig frist nøyaktig to år før siste behandling i ARESAM (12.01.2021). Det gjelder for øvrig også Ohren Strands eget innspill (datert 20.01.2021).

Så det er det første argumentet, riktig krav til riktig tid.

Men et vel så viktig argument er hva en konsekvensutredning gir oss. Det er en grunn til at den gjennomføres det stedet i prosessene som den gjøres, den er en overordnet vurdering. Detaljreguleringa graver videre i problemstillingene.

Ohren Strand skriver om grunnforhold og da kan en stille seg spørsmålet om hun har sett konsekvensutredningene gjort i forbindelse med nye tiltak til Kommuneplanens arealdel i 2019? For eksempel: for den mye omtalte Travbanen inneholdt konsekvensutredningen 9 linjer om samfunnssikkerhet og beredskap, deriblant grunnforhold. I detaljreguleringa for Hommelvik Stasjonsby foreligger en geoteknisk rapport på 45 sider! Og noe av det viktigste i den rapporten er at en påpeker at en må fortsette med supplerende grunnundersøkelser. En har altså allerede langt mere informasjon enn en konsekvensutredning ville gitt, men en skal også skaffe enda mer etter hvert som arbeidet går fremover.

Dette bringer oss over til det som er sjokkerende og provoserende for Ohren Strand, min reaksjon overfor Nye Veier.

Først og fremst; Nye Veier har gjort det aller meste riktig. Ny E6-trase var både konsekvensutredet og hadde geotekniske vurderinger i planfasen. Men akkurat som på Hommelvik stasjonsby ble det stilt krav om at nye og grundigere undersøkelser måtte gjøres. Dette har Nye Veier sørget for, og når de gjorde nye funn stoppet de framdriften i prosjektet og arbeidet forblir stoppet til de har en sikker løsning for området. Det Nye Veier dessverre ikke gjorde var å informere kommunen om sine nye funn. For selv om de ikke gjør inngrep før de har sikret området, så må kommunen få beskjed når nye kvikkleireforekomster oppdages. Det gjelder Nye Veier, det gjelder Hommelvik Stasjonsby og alle andre som har byggeaktivitet i kommunen.

For det er dessverre ikke noe uvanlig å finne kvikkleire i Trøndelag, men det er når en kjenner til den at en har muligheten til å gjøre tiltak som gjør slike områder sikrere.