I forkant av kommunevalget i 2019 gikk Malvik Arbeiderparti til valg på å gjøre Hommelvik til Trønderbanens fineste stasjonsby. Vi er positive til planene for Hommelvik Stasjonsby, men vi ønsker å synliggjøre at noen premisser må ligge til grunn for at en slik utbygging kan realiseres, og dermed være et riktig skritt på veien mot å oppnå målet vi gikk til valg på.

Dette velger vi å gjøre gjennom å sende inn følgende innspill til reguleringsplanen for Moan-området.

Malvik Arbeiderparti har gjennom en grundig medlemsbehandling signalisert at vi er positive til planene for Hommelvik Stasjonsby. Vi har derimot noen forventninger til stasjonbyens utforming. I vårt medlemsmøte 29. mars 2022 stilte vi oss positive til en utvida dalform som legger opp til 3 etasjer på Strandtorg øst og neste bygg østover. Videre østover fra Østre kirkeveg kan det tillates en gradvis opptrapping til 5 etasjer. Når det gjelder Strandtorg vest åpner vi for en byggehøyde på 4 etasjer. Vestover fra Strandtorg vest ønsker vi å åpne opp for høyere bebyggelse i retning Thoresenberget. Her er det behov for å understreke at plassering ikke skal være lengre øst enn skisse «utvidet dalform» viser. Til sist ønsker vi å gjenta at en ivaretakelse av gode siktlinjer slik det er vedtatt i førstegangsbehandling av planen har vært viktig for partiet, og mener framlagte skisse for «utvidet dalform» ivaretar disse. Opparbeidelsen av siktlinjer må også hensyntas når det gjelder plassering av vegetasjon.

Det er viktig for Malvik Arbeiderparti at området bygges ut på en sånn måte at når de første beboerne er på plass, så skal det være et område de kan ta i bruk også som sitt sentrum. Slik det er skissert i rekkefølgebestemmelsene, må all teknisk infrastruktør (VA, strøm osv.), overgang over jernbanen, Strandtorget med sine sentrumsfunksjoner, flytting av Havnevegen, omlegging av Malvikstien og Piren ut i bukta være på plass og ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse på området både for sentrumsformål og boliger. Friområdene og parkeringsplassen lengst i øst ved Saligberget skal også være på plass før boliger kan gis brukstillatelse. Utover dette er det en forutsetning at utbygger har sørget for dokumentert god nok kapasitet på alle relevante kommunale tjenester før det i det hele tatt settes i gang bygging på området.

Når det gjelder tverrforbindelsen er Malvik Arbeiderparti positive til en overgang som hensyntar arkitektur og estetikk i tillegg til funksjonalitet og universell utforming. Malvik Arbeiderparti mener forslaget til utforming slik det foreligger i dag med glass og tre ivaretar dette punktet på en god måte.

Utbygger bør se på mulighetene for å flytte parkeringsplassen i vest nærmere strandtorget. Dette vil være mer hensiktsmessig med tanke på reisende, næringsvirksomhet og for å sikre fremkommeligheten til Stasjonsfjæra for besøkende. Malvik Arbeiderparti er mer skeptiske til antallet parkeringsplasser, og mener utbygger her må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må legge til rette for å begrense privatbilbruken, men samtidig tenke på at vi fortsatt vil ha mange som vil trenge bil til ulike formål, som for eksempel pendlere fra ytterkantene som vil parkere på Moan med nærhet til kollektivtransport. Malvik Arbeiderparti ønsker at det legges opp til 1 parkeringsplass per leilighet under bakken, og ikke 0,7 slik det er foreslått. Dersom man flytter parkeringsplassen nærmest kaia helt inntil Strandtorget, vil man kunne bygge parkeringskjeller også under denne og dermed la alle beboere få parkering under bakken. Slik sikrer vi også at parkeringsplasser på bakkenivå vil være forbeholdt besøkende til området og pendlere. Det skal innføres en form for tidsregulering på parkeringsplasser ment for næringstrafikk, besøkende og pendlere slik at p-plasser ment for disse formål ikke blir faste plasser for eksempelvis bobiler, campingvogner og lignende. Tiltak som for eksempel delingsbil for å redusere behovet for parkeringsreal på området vil være et godt og framtidsrettet klimatiltak.

Med flere folk i sentrum, trengs det mer næring. Malvik Arbeiderparti ser positivt på at det er lagt til rette for næringslokaler både rundt Strandtorget og langsmed Havnevegen. Vi mener det skal etableres næringsvirksomhet i 1. etasje i begge de to byggene som ligger rundt Strandtorget, i tillegg til at det fortsatt holdes åpent for næring i 1. etasje i de byggene som er foreslått regulert til kombinert formål fra Strandtorget og mot Saligberget.

En universell utforming vil være avgjørende for å bedre tilgangen til området for alle. Dermed må både tverrforbindelsen og adkomstveiene til sjøen være universelt utformet. Når det gjelder sistnevnte ønsker vi at det legges til rette for parkering for forflytningshemmede langsmed Havnevegen, i tillegg til at man opparbeider flere stier fra veien og ned til sjøen.

Malvik Arbeiderparti ønsker at Hommelvik Stasjonsby får en mer sosial profil når det gjelder boligpolitikk. Dette for å legge til rette for en mer mangfoldig bosetting og befolkning på området. Ordninger som «Leie før eie» eller lignende må på plass. I tillegg må det inngås avtaler med Malvik kommune om å kjøp av enkeltleiligheter slik det er gjort på eksempelvis Vikhammerstrand. Videre er det viktig at det bygges varierte leilighetstyper for å sikre at området blir attraktivt for folk i alle faser av livet, deriblant ny-etablerere, førstegangskjøpere, småbarnsfamilier, pendlere og pensjonister. Det vil også kreve en god blanding av leilighetsstørrelser slik det allerede er foreslått i planen.

Hommelvik Stasjonsby skal også være en bydel for framtida. Da må det legges til rette for flere klimasmarte løsninger for beboerne. Utbygger må legge til rette for at kraft til strøm og oppvarming på området kommer fra fornybare og bærekraftige energikilder, eksempelvis solenergi og fjernvarmeanlegg fyrt på miljøvennlig materiale. Malvik Arbeiderparti forventer at utbygger tar innover seg både det historiske og miljømessige aspektet ved valg av byggematerialer for de nye blokkene. Vi mener de nye blokkene, og da i særdeleshet kledningen, bør utformes i treverk som på en god måte blander seg med allerede eksisterende trehusbebyggelse i Hommelvik.

Malvik Arbeiderparti gikk i 2019 til valg på at vi skal jobbe for at Hommelvik blir Trønderbanens fineste stasjonsby. Utbyggingen av Hommelvik Stasjonsby anser vi vil være et godt bidrag til dette. Med utbyggingen får Hommelvika en ny «bydel» med nærhet til kollektivtrafikk, et område som oppfordrer til smarte klimavalg for beboere, et større og bedre friområde enn i dag og som gir den historiske stasjonsbyen og sentrum i Hommelvik noe av sin tidligere glans og storhet tilbake. Dette er god tettstedsutvikling! Vi har trua på denne framtida!