Bladet har formålstjenlig satt søkelys på mangelen på fysiske lærebøker i skolene i Stjørdal (06.10.22).

Det meste av undervisningen foregår nå digitalt på ipad og mange foreldre, elever og lærere ønsker flere fysiske lærebøker. En kombinasjon av digitale og fysiske læremidler vurderes som det mest gunstige av skolene og administrasjonen viser Bladets kartlegging. Venstre støtter dette, og vi ønsker å prioritere innkjøp av nye lærebøker.

Mangelen på fysiske læremidler i skolene på Stjørdal skyldes ikke kun bevisste valg om å prioritere digital undervisning. Det skyldes også, som mange lærere og rektorer poengterer i Bladet, at det ikke har vært budsjettmidler nok i skolen. Skolen har rett og slett ikke vært godt nok prioritert i budsjettene til det sittende politiske flertallet. Venstre har vært kritisk til dette og har ønsket økte prioriteringer til skolen, men har ikke fått gjennomslag dessverre. Nå ønsker vi å prioritere at de pengene kommunen har spart på lærestreiken går til innkjøp av fysiske lærebøker. Og vi ønsker at skolene selv, ut fra en faglig vurdering, får prioriterer hvilke bøker de ønsker å kjøpe inn og på hvilke klassetrinn. Innkjøp av nye bøker inngår ikke i posten varige driftsmidler og bøkene kan gjenbrukes senere skoleår. Så vil vi i budsjettet som behandles i høst fortsette å kjempe for mere penger til skolen. Det trenger elevene i Stjørdal.

Fysiske lærebøker har ikke gått ut på dato, men er fortsatt viktig for elevenes læring. Budsjettmidlene har vært prioritert til innkjøp av ipad og det er vel og bra i seg selv. Ipad har også vært viktig for å kunne gjennomføre hjemmeskole under pandemien, slik sektorleder for oppvekst Ann Kristin Geving poengterer i Bladet. Men mange opplever altså at den digitale undervisningen også har utfordringer, blant annet ved at antall timer på skjerm blir svært mange og at mange elever lærer bedre via fysiske bøker.

Digital undervisning er på mange måter et eksperiment vi ikke helt vet konsekvensene av. Kommunen har vedtatt at man skal evaluere den digitale undervisningen, men pandemien har forsinket dette. Derfor fremmet jeg på vegne av Venstre i budsjettmøtet i kommunestyret i mars i år følgende forslag: «Kommunestyret ber kommunedirektøren så raskt som mulig sette i gang evaluering av digital undervisning i skolen for å se nærmer på effektene av denne. Både positive og negative effekter må belyses. Elever, lærere og foreldreutvalg bør trekkes inn i evalueringen. Funnene i evalueringen presenteres for utvalg kultur og levekår». Forslaget fikk støtte fra de øvrige partiene og nå vil vi følge opp dette overfor kommunedirektøren. Men penger som ble spart under lærerstreiken må altså gå til fysiske lærebøker.