Eiendomsmegler og Høyrepolitiker Geir Falck Anderssen irriterer seg over at andre kommunestyremedlemmer kan tillate seg å påpeke at Stjørdal trenger å styrke jordvernet (Bladet 10.09.22). Foranledningen var forslaget om Øvre Arnstadåsen boligfelt på Skatval, som vi ville sende tilbake til administrasjonen for nærmere utredning både fordi utbyggingen tar matjord og er møtt med mange bekymringsmeldinger fra nærmiljøet om trafikksikkerheten. Det mener SV må tas på største alvor.

Det er et sørgelig faktum at Stjørdal er en versting i å bygge ned matjord. Ingen andre kommuner i hele landet «omdisponerte» mer dyrket mark i 2021 enn Stjørdal. Hele 208 dekar, som i størrelse utgjør omkring 30 fotballbaner. Som planpolitiker har Falck Anderssen sin del av ansvaret for at matsikkerheten bygges ned. Med denne politikken svekkes matproduksjonen i Stjørdal bit for bit.

Falck Anderssen påpeker at ny E6 tar mye dyrket mark samt gang-/sykkelveien langs E14, men det er også enkelte boligprosjekter. Langs E14 kunne vi spart mye dyrket mark på å bruke dagens sykkelveitrasé fra Haraldreina til sentrum. Vannledningen som nå planlegges fra Stjørdalselva til grøntdyrking kunne selvsagt bli anlagt uavhengig av ny sykkelvei, med mindre arealbeslag.

SV vil utvikle Stjørdal til det beste for innbyggerne, over hele kommunen, i stedet for å la utbyggerne legge altfor mye av premissene. Boligbyggingen skal være til det beste for de mange, ikke profitt for de få. Om Øvre Arnstadåsen har det kommet velbegrunnede innspill fra flere i nærmiljøet som er bekymret for både trafikksikkerheten og barns (manglende) atkomst til ballområde. Det ble dessuten påpekt brudd på tidligere planer og rekkefølgekrav, som ikke var godt nok besvart i saksforslaget. For meg som folkevalgt var konklusjonen ganske opplagt at utbyggingsforslaget ikke kunne vedtas slik det lå på bordet, og at det var nødvendig å få gjort nye vurderinger i saken.

For en eiendomsmegler gir det kanskje mening å ha ett siktemål: utbygging av flest mulig boliger så raskt som mulig. En folkevalgt politiker bør derimot ta mange flere hensyn.

Morten Harper