Stjørdal ønsker å ta hele kommunen i bruk. Veksten i folketall skal ikke bare skje i sentrum, men fordeles over alle grendesamfunnene. Dette har vært uttalt politikk gjennom flere tiår. I en kommune som har vært gjennom en fin vekstperiode er det lett at slike formuleringer blir ord på et papir, noe som blir gjentatt i festtalene, men ikke gjennomført i praksis. Et enstemmig kommunestyre viste i sitt forrige møte at prinsippet er mer enn munnhell.

foto
Stian Flobergseter, som selv er «færbøgding», er glad for at et enstemmig kommunestyre gikk inn for å maksimere antallet tomter på øvre del av boligfeltet. Tomtene kommer i området nedover mot bygda her. Foto: Runar Vollan

Det handlet om boligbygging i kommunens utkanter. Nærmere bestemt Mobakkan boligfelt i Forradalen. Dette er en utbygging som mange som sokner til grenda har ventet på i mange, mange år. Fra administrasjonen side ble selvkostprinsippet lagt til grunn. Derfor ble det foreslått et vedtak som innebar en kostnad på rundt to millioner kroner per boligtomt.

Dette er altfor dyrt, mente politikerne. Det er lett å være enige med dem i det. Denne prisen kan være rett i de mest sentrale områdene i kommunen. Men ikke over alt. I praksis ville et slikt vedtak satt bom for det planlagte boligfeltet i Forradalen. Det ville også gjort det vanskelig med tilsvarende utbygginger i andre deler av kommunen.

Noen hadde tydeligvis snakket sammen og budt seg godt før endelig behandling i kommunestyret. Avtroppende ordfører Ivar Vigdenes hadde et grundig innlegg der han argumenterte for hvorfor det i noen tilfeller vil være riktig av Stjørdal kommune å bruke kommunale penger for å holde tomteprisene nede. Et enstemmig kommunestyret stilte seg bak ordførerens forslag. Det innebærer kommunal betaling av gang- og sykkelveg, og en løsning som vil gi en snittpris på 600.000 kroner for boligtomtene i nyfeltet i Forradalen.

Må være politisk vilje. Ser vi på utviklingen i Stjørdal gjennom de siste 30 årene kan vi slå fast at de folkevalgte har lyktes godt i sitt ønske om å spre veksten. Det ser vi på utviklingen i grendsentrene både i Hegra, Skatval og Lånke. Dette er en utviklingen kommunen kan være stolt av. Slik kommer ikke bare av seg selv, men også som et resultat av en sterk politiske vilje fra de folkevalgte. Et eksempel på at politikk nytter.

Ytterdelene av gamle Hegra kommune har vært og er fortsatt den største utfordringen om man ønsker å ta på alvor utsagnet om at hele kommunen skal tas i bruk. Private utbyggere står ikke i kø for å tjene penger på å bygge boliger i Skjelstadmarka, Forradalen, Sona og Flora. Her må kommunen ta et større ansvar selv. De folkevalgte viste veg da de valgte å bruke millioner på å subsidiere utbyggingen i Forradalen. Framover kan det mer bli regel enn unntak når lignende prosjekter skal behandles.

(Lederkommentar i Bladet 28. mai 2022)