At kommunen må ha orden i økonomien og et budsjett i balanse er ikke vanskelig år forstå. Når økonomien blir anstrengt er det nødvendig å finne områder man kan spare inn, det er heller ikke vanskelig å forstå. Sånn må det være. En strategi for å finne områder å spare utgifter på er å skille mellom må–oppgaver og bør-oppgaver. For må-oppgavene må kommunen ha langsiktighet og forutsigbarhet for innbyggere i kommunen.

At folk dør og stedes til siste hvilested er ingen bør-oppgave. Det skjer oss alle, uten unntak. Derfor er det med en viss undring jeg ser at Stjørdal kommune nå skal slutte å dekke utgifter til kremasjon som et innsparingstiltak. Kistebegravelse skal fortsatt være gratis så vidt jeg forstår. Jeg kan ikke se dette annerledes enn at heretter skal det være gratis for noen og det skal koste ganske mye for andre å gi sine avdøde kjære en verdig gravferd.

En annen måte å se dette på er at kommunen ønsker at flere velger kiste begravelse fremfor kremasjon. I beste fall kan en si dette er en gammeldags vurdering. Trenden er at stadig flere velger kremasjon og gravlegging på minnelund. Dette har mange rasjonelle årsaker, blant annet at folk og familier flytter stadig mer. Samtidig er det en kortsiktig økonomisk politikk for kommunen. Jeg vet ikke hva en kistebegravelse koster, men at den er plasskrevende er utvilsomt. I en kommune i sterk vekst må en derfor se for seg større plassbehov for gravlunder kommende år. Dette koster penger. Urnenedsettelser er langt mindre plasskrevende og derfor også billigere på lengre sikt. At kommunen gir insitament til kistebegravelse framfor kremasjon er derfor vanskelig å se er en langsiktig politikk.

En annen sak er at for de som ikke ønsker begravelser fra kirken, er det svært dyrt å ta avskjed med sine kjære. F.eks. er det gratis å ha begravelse fra Stjørdal Kirke i Kimen, mens det koster kr 12.000 å leie vektersalen, rommet ved siden av kirka, for en begravelse i regi av Human Etisk forbund. Jeg mener det er et kommunalt ansvar og en må-oppgave å sørge for at alle får ta en verdig avskjed med sine kjære uavhengig av egen lommebok. Kommunen må ha en enhetlig forutsigbar politikk for dette og ikke gjøre gravferd til en salderingspost i budsjettet.