Vi satser på yrkesfag i Trøndelag og med Senterpartiet i regjering har vi gjennom Hurdalsplattformen vedtatt en stor satsning på yrkesfag både regionalt og nasjonalt. Regjeringen deler ut 77 millioner kroner til skoler over hele landet slik at de kan kjøpe inn utstyr til bruk i undervisning. I Trøndelag får 10 videregående skoler over 14 millioner kroner til innkjøp av utstyr.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for den videregående opplæringen og som skal sørge for at skolene har godt nok utstyr til undervisning. I 2020 ble det tatt i bruk nye læreplaner som følge av Fagfornyelsen. De nye planene krevde også en fornyelse av utstyr som skal følge undervisningen. Læreplanene ble imidlertid innført uten at det fulgte med budsjett til å kjøpe inn utstyr. Anslaget som fylkeskommunen gjorde våren 2020 viste et økt utstyrsbehov på totalt 30 millioner kroner. Samarbeidspartiene i fylket satser på yrkesfag og vi bevilget derfor 5 millioner kroner i 2021 og 10 millioner kroner i 2022 til utstyr fra våre fylkeskommunale midler. Vi mener at det er viktig med oppdatert utstyr i undervisningen slik at elevene skal ha god nok opplæring til å møte arbeidslivet, både i yrkesfaglig fordypning, men også praksisperioder og når de skal over i lærlingeløp ute i bedrift. Når skolene nå får et ytterligere løft er dette veldig bra slik at elevene på yrkesfag blir best mulig forberedt på den praksisen som møter dem i arbeidslivet.

En undersøkelse utdanningsforbundet har gjennomført nasjonalt viser at 1 av 4 lærere på yrkesfag mente at de mangler nødvendig utstyr. Selv om dette er et fylkeskommunalt ansvar er det nødvendig med et løft. Det er derfor bra at det nå er et samarbeid mellom staten, fylkeskommunen og næringslivet og at det blir satt i gang evaluering for å finne ut hvordan man best kan bruke slike statlige tildelinger til å investere i mer oppdatert utstyr innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram på kort og lang sikt. Oslo Economics er tildelt oppdraget og evaluering foregår i perioden november 2021 til juni 2023. Det skal leveres både underveisrapport og sluttrapport.

I Trøndelag ønsker vi et enda tettere samarbeid med arbeidslivet. Dette gjelder flere forhold, men samarbeid om undervisningsmateriell er noe vi ønsker mer av. Det finnes flere eksempler rundt om i landet der skolene samarbeider tett med næringsliv om utstyr. Det er et felles ansvar å ha gode fagarbeidere og det vil være til stor fordel med et tettere samarbeid både for elevene og bransjene at elevene allerede i skolen får mulighet til å bruke det utstyret bransjene selv bruker. Det betyr framtidige arbeidstakere som er enda bedre forberedt når de starter i jobb. Jeg er derfor veldig glad for at 10 videregående skoler i fylket får tildelt 14 millioner kroner til utstyr.