I Bladet 13. januar er det publisert et fint intervju med Roar Valstad som driver med tilrettelegging for ferdsel til elektroniske turmål. I artikkelen så stiller han seg undrende til kritikken fra spesielt naturvernere og jegere.

Dette vil vi gjerne komme med et lite tilsvar til som vi håper kan være litt oppklarende og konfliktdempende. Først må vi applaudere at Explore Stjørdal har fått så mange brukere. Det er en bragd å få flere tusen Stjørdalinger ut på tur flere ganger i uka. Å stimulere folk til å drive egenorganisert aktivitet i naturpregede arealer har i årevis vært målet med friluftslivspolitikken som har blitt ført. Valstad fortjener all mulig honnør for å få folk ut på tur og samtidig stimulere til å bli opptatt av natur- og kulturhistorie.

I intervjuet kommenteres det en del kritikk fra naturvernere og jegere. Vi i Forum for natur og friluftsliv har medlemsorganisasjoner som jobber med naturvern, fremming av jakt og fiske og tilrettelegging for friluftsliv. Disse har både sammenfallende og motstridene egeninteresser når det kommer til bruk og vern av naturen, men felles for alle er ønsket om å ivareta naturgrunnlaget for våre kommende generasjoner. Derfor klarer de som regel å legge uenighetene til sides når det må protesteres på naturinngrep, eller utbyggere og myndigheter må opplyses om hvilke eksisterende verdier som blir ødelagte når vi legger et vassdrag i rør eller setter opp et vindkraftverk. Vi føler at det samme må gå an å få til i denne saken.

Det trekkes frem at mennesker og natur bestandig har klart å tilpasse seg hverandre. Men det er dessverre slik at flere og flere dyr havner på rødlista fordi de nettopp ikke klarer å tilpasse seg våre inngrep og naturbruk. Tidligere så hadde kanskje hønsehauken et vell av forskjellige reirtrær å velge mellom i et gammelskogsområde, men slik er det ikke nå lenger. Det er ikke ferdselsforbud under reirtrær, men vi gjør klokt i å ikke kanalisere ferdselen rett under et. Kanalisering av ferdselen bør heller utnyttes som en styrke. Vi kan tilrettelegge for der vi bør gå på tur, mens vi ikke gjør det der naturen er ekstra sårbar.

At det oppstår konflikter er ikke unikt for Stjørdal. Digitale turmål generelt har gitt ekstra utfordringer rundt frilufts- og stiforvaltning på nasjonalt nivå. Dels fordi de er populære og raskt styrer relativ stor trafikk til nye områder, men også fordi vi mangler hjemler til å lovregulere etableringen av dem. Derfor er involvering og medvirkning ekstra viktig.

Allemannsretten har dype røtter i Norge. Denne medfører også plikter, og å ta vare på naturgrunnlaget er en av dem. Å ha dialog med grunneiere, folk med biologisk kompetanse og andre bruker- og interessegrupper er klokt for å identifisere og avklare konflikter. Inntrykket vårt er at de fleste jegere er opptatt av å tilpasse seg endret ferdsel. Det kan likevel være vanskelig å planlegge jaktutøvelsen når det uten videre kommer nye stier og økt trafikk i jaktområdet. Derfor er det viktig å involvere på forhånd. Dette kan gjøres med interessegrupper, fagpersoner og etater som både har lokalt og gjerne regionalt perspektiv.

Vi håper Explore Stjørdal fortsetter det gode tur-arbeidet i det kommende året. Samtidig oppfordrer vi til dialog med andre brukere og interessenter og at det foretas en gjennomgang av turmålene med konfliktpotensiale. Da slipper man at et kjempetiltak for folkehelsa får en litt lei bismak.