Du kan jo aldri vite, når du kommer opp i min alder, 69. Under debattmøtet i Hommelvik 9. september stilte jeg følgende spørsmål til ordfører Trond Hoseth:

«Hvor er det blitt av min høringsuttalelse på 12 sider om områdeplanen på Vikhammer innsendt 25. februar 2021? Jeg fikk svar fra saksbehandler Brattås om at den skulle bli behandlet av politisk utvalg i kommunen. Hvis den ble avvist, skulle den videresendes til Statsforvalteren».

Hoseth svarte på debattmøtet at han ikke kunne skjønne at jeg hadde mulighet for å komme med høringsuttalelse om områdeplanen på Vikhammer så sent som i februar i år. Den var jo vedtatt for lengst. Der og da, tenkte jeg:

«Har jeg bommet helt og klaget på områdeplanen uten å ha klagerett? Har jeg sendt klage på noe som kanskje var tilsendt meg for et par år siden?»

Men jeg hadde rett, faktisk.

Den 1. februar 2021 mottok jeg en digipost fra Malvik kommune med overskriften:

«Kunngjøring av vedtatt områderegulering for Vikhammer sentrum»

Deretter ramses opp en rekke fordeler ved utbyggingen, før det står:

«Hvem kan klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i, eller har rettslig klageinteresse isaken. Frist for å klage er 25. februar 2021. Klagen må være skriftlig og nevne vedtaket det klages over. Klagen sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller som e- post til postmottak@malvik.kommune.no»

Jeg sendte deretter min 12-siders klage kl. 23.56 den 25. februar og fikk følgende svar fra saksbehandler Brattås 2. mars: «Til orientering opplyser vi at klagen først vil bli forelagt politisk utvalg i kommunen, og hvis klagen ikke tas til følge vil den bli oversendt til Statsforvalteren i Trøndelag, som er klageinstans, for videre behandling».

Siden har jeg ikke hørt et pip. Jeg henvendte meg til Statsforvalteren samme dag som debattmøtet 9. september for å høre om min høringsuttalelse var mottatt. Det var den ikke.

Så hvor er den egentlig havnet, ordfører Hoseth og Malvik kommune?