Jeg er ingen fagmann på området, men jeg brukte mye tid med administrasjonen i forkant av debatten for å avklare prosessen fra planoppstart til vedtak i kommunestyret så jeg kunne svare etter beste evne.

Områdeplanen for Vikhammer sentrum hadde høringsfrist 14.09.2018 og ble vedtatt i Malvik kommunestyre 27.05.2019. Holm hadde sågar en høringsuttalelse datert 14.09.2018 som var svart ut i saksbehandlingen. Mitt svar om at februar 2021 var for sent for en høringsuttalelse i saken var altså ikke fullstendig feil som Holm hevder, det var riktig.

Når jeg så leser videre i innlegget kommer Holm med utdypende informasjon som oppklarer at det hele er en misforståelse som jeg som lekmann på området ikke avdekket.

Det var ikke en høringsuttalelse Holm sendte 25.02.2021, men en klage. Etter at planen er vedtatt i kommunestyret må alle endringer innarbeides i planen før denne kunngjøres. Og etter kunngjøring har berørte parter, som Holm er i denne saken, en klagemulighet.

Både Holm, undertegnede og mange innbyggere er nok enige i at begrepene i plan- og byggesaker kan være utfordrende å holde oversikt over. Derfor er det betryggende å se at saksbehandleren så tydelig opplyser Holm om både klageadgangen og hvordan klagen skal fremmes som Holm refererer i innlegget. Innsendt klage besvares også med opplysning om videre saksgang.

Hadde Holm forespurt saksbehandler i Malvik kommune som han sendte klagen til i stedet for Statsforvalter, ville han fått opplysning om at klagen ikke er ferdigbehandlet. Når jeg forespør dette i dag får jeg opplyst at klagene på denne planen kommer til behandling i ARESAM-utvalget senest i november, og dersom de ikke tas til følge oversendes de Statsforvalteren.

Trond Hoseth, ordfører Malvik kommune