Rekordoverskudd på 33 millioner

Rådmann Anne Kathrine Slungård og økonomisjef Roar Størset høstet jubel i kommunestyret i Stjørdal torsdag kveld.

Rådmann Anne Kathrine Slungård og økonomisjef Roar Størset la fram rekordoverskuddet for kommunesyret i Stjørdal torsdag kveld.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

De la et rekordoverskudd på 33 millioner kroner på bordet til stjørdalspolitikerne.

- Et foreløpig regnskapsresultat, men det lover veldig bra, sier rådmann Anne Kathrine Slungård.

De foreløpige tallene viser at Stjørdal kommune ble drevet med et overskudd på 33 millioner kroner i fjor. Det er nesten 20 millioner kroner enn det politikerne sjøl hadde beregnet i det reviderte budsjettet de vedtok i fjor sommer.

Fikk applaus

Rådmann Anne Kathrine Slungård fikk spontan applaus da hun la fram rekordoverskuddet for politikerne i kommunestyret. Hun forklarer det gode resultatet med veldig god kostnadskontroll i de kommunale etatene.

- Våre ansatte har gjort en kjempejobb, sier Slungård.

Rådmannen konstaterer at merforbruket som Stjørdal har slitt med de siste årene, har blitt mindre og mindre for hvert år. Overforbruket på driften i etatene har blitt redusert fra 10 millioner i 2014 til 5 millioner i 2015 og til 3 millioner i fjor.

Advarsel

Rådmann Anne Kathrine Slungård konstaterer at rekordoverskuddet skyldes både god kostnadskontroll, men også ekstra skatteinngang i november i fjor og veldig god finansforvaltning fra Stjørdals økonomiavdeling sin side.

Slungård advarte stjørdalspolitikerne mot å tro at de nå kan bruke opp de 33 millionene. Hennes anbefaling er å sette pengene på fond til dårligere tider som rådmannen regner med kommer.

- Et disposisjonsfond som nå passerer hundre millioner kroner, gir oss en stor trygghet, mener Slungård.

Kultursprekk

Kulturetaten fikk et overforbruk på 3,8 millioner kroner i fjor. Dette skyldes nytt regnskapsprinsipp for inntektsperiodisering og uforutsette kostnader knyttet til høy aktivitet, vakthold og sikringstiltak i det første driftsåret i Kimen.

- Det er allerede tatt grep for å bringe etaten i balanse for 2017, og rådmannen har tillit til at dette vil gi ønsket effekt, sier Slungård.

Stjørdals andel av NAV, barnevern og øvrige samarbeidsområder i Værnesregionen viser totalt et merforbruk på kr 11,6 millioner. Økte utgifter til sosialhjelp forklarer brorparten.

- Dette er uten tvil den største utfordringen i driften framover, og rådmannen vil ta initiativ for både å klargjøre alle faktorer som spiller inn, samt iverksette tiltak for å få kostnadene under kontroll, sier Slungård.

Fornøyd ordfører

Også stjørdalsordfører Ivar Vigdenes sier seg strålende fornøyd.

- Dette viser at økonomistyringen i kommunen er under god kontroll. Da vi gikk inn i året, forventet vi et netto driftsresultat på 16 millioner. Dette er nå doblet, og disposisjonsfondet passerer 100 millioner for første gang i historien, sier Vigdenes.

Ordføreren legger til at for en kommune med sunn økonomistyring, er dette imidlertid helt nødvendig som egenkapital i investeringer, og for å dekke uforutsette engangskostnader som en kommune alltid får.

Vigdenes peker på at kostnadsutviklingen innenfor NAV-området med økonomisk sosialhjelp, framstår som svært foruroligende. Det må Stjørdal få under kontroll.

- Når vi ser slike sprekker som på NAV, er det ekstra godt å vite at vi har kontroll og overskudd for øvrig. Dermed kan vi håndtere situasjonen uten umiddelbare konsekvenser for andre områder, sier Vigdenes.