– Uaktuelt med vei mellom Sveberg og Hommelvik

Venstres medlem av formannskapet er tydelig på at rådmannen burde begrense seg til å planlegge vei ned til boligområdet i Brattalia – og ikke argumentere videre for ny vei helt ned til Hommelvik.

Torgeir Anda (V) reagerer på at rådmannen bruker store deler av den 246 siders saksfremstillingen på å argumentere for å bygge vei fra Sveberg til Hommelvik sentrum, og ikke bare den korte strekningen fra Sveberg ned til det planlagte boligområdet i Brattalia, slik kommunestyret har bedt om.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

– Kommunestyrets bestilling til rådmannen er helt tydelig på at det ikke skal prioriteres bygging av hele veistrekningen mellom Sveberg og Hommelvik. Det rådmannen fikk i oppdrag var å planlegge bygging av vei fra Sveberg ned til boligområdet i Brattalia, der kommunen har en økonomisk forpliktelse overfor grunneier. Da er det noe merkelig at vi til mandagens møte i kommunestyret får et saksfremlegg på 246 sider, der det hovedsakelig argumenteres for hvorfor hele strekningen bør bygges, sier Torgeir Anda (V).

Blir ikke bygd

Det var i utgangspunktet et ønske om å knytte de nye bolig- og næringsområdene på Sveberg tettere til kommunesenteret i Hommelvik sentrum som lå bak planene om å bygge ny vei ned over eiendommen Halstad gård. Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen i 2015 at de avsatte 70 millionene til veien skulle strykes fra investeringsbudsjettet. Men rådmannen valgte i fjor å ta den inn igjen med 71,5 millioner kroner i sitt forslag til investeringer i perioden 2017-20.

LES OGSÅ: Vil bygge ny vei fra Sveberg til Brattalia

– Jeg reagerer på at rådmannen i sin innstilling til politisk behandling, som handler om å bygge en kort strekning fra Sveberg ned til Brattalia, bruker store deler av saksfremlegget på argumentasjon for hvorfor hele strekningen ned til Hommelvik bør bygges, sier Torgeir Anda, som vil stemme for vei ned til Brattalia.

Der har kommunen en forpliktelse overfor grunneier om å betale en årlig kompensasjon på 212.000 kroner frem til det planlagte boligområdet får veiforbindelse med Sveberg.

Ikke behov

– For Venstre er det helt uaktuelt å være med på dette veiprosjektet. Malvik kommune har ikke en økonomi som gjør at en kan prioritere en ny vei det ikke er noe behov for. Denne veien blir uansett ikke bygd på mange år. Derfor er det heller ingen grunn til at det fortsatt ligger inne som en investering i økonomiplanen og bør strykes slik kommunestyret gjorde for to år siden, sier Venstres medlem av formannskapet.

– Det som skal prioriteres av investeringer de nærmeste årene er bygging av Hommelvik ungdomsskole og ny ungdomsskole på Vikhammer med en kulturarena, sier Torgeir Anda, som er noe overrasket over at administrasjonen fortsatt bruker ressurser på å planlegge et veiprosjekt det ikke er politisk flertall for å realisere nå.

Nei til hele veien

Malvik Venstre var tidlig ute med et klart standpunkt og har programfestet at partiet ikke vil stemme for bygging av den omstridte veien.

– Ved de siste kommunevalgene har vi hatt dette med i programmet vårt. Det gjorde at Venstre ved valget i 2011 fikk 30 prosent av stemmene på Sveberg, noe som forteller oss at det er mange der som heller ikke ser behovet for den planlagte veien, sier Anda.

– Det er mye som er endret siden dette veiprosjektet ble lansert på slutten av 80-tallet. Venstre ser verken behovet for veien eller at det er økonomisk forsvarlig for kommunen fortsatt å bruke ressurser på dette prosjektet, sier han.

Biltrafikken skal reduseres

– For Venstre, og andre partier i kommunestyret, er det et mål at biltrafikken skal reduseres til fordel for kollektiv og mer bruk av sykkel. Vi mener at veiforbindelsen mellom Sveberg og Hommelvik er god nok og at det ikke er gode argumenter for å bygge en vei, som er teknisk utfordrende og som trolig vil kreve langt større investeringer enn rådmannens foreløpige kostnadsoverslag, mener Torgeir Anda, som forventer at kommunestyret på mandag vedtar at det skal bygges vei til Brattalia slik at det boligomrdået kan realiseres, men at det settes sluttstrek for veiprosjektet Sveberg - Hommelvik.